Europees & Mededingingsrecht

Europees recht is het recht van de Europese Unie.  Het Nederlands recht is vandaag de dag ondenkbaar zonder deze Europese dimensie van het recht. Het Europees recht is het geheel van verdragen, verordeningen, richtlijnen, besluiten, en aanbevelingen van de Europese Unie. Ook de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt onderdeel uit van dit gemeenschapsrecht. Het Europees recht grijpt direct in op de dagelijkse praktijk en activiteiten van ondernemingen en organisaties binnen de Europese Unie. Ondernemingen die het Europees recht kennen, bewegen zich veel eenvoudiger door deze veelheid van regels. Die ondernemingen laten zich bijstaan door de specialisten van bureau Brandeis.

De invloed van het Europees recht op het Nederlands recht en het Nederlands procesrecht, is groot. Het Europees recht werkt door in het Nederlands recht. Die doorwerking krijgt op verschillende wijzen gestalte. Bijvoorbeeld door de implementatie van Europese richtlijnen in het Nederlands recht.. Europese richtlijnen zijn aanwijzingen aan lidstaten: zij verplichten lidstaten maatregelen te nemen – doorgaans: wetgeving te maken – om een door de Europese richtlijn voorgeschreven resultaat te bereiken. Een Europese richtlijn moet dus eerst worden omgezet in nationale wet- en regelgeving; pas dan sorteert zij haar volledige juridische effect.

bureau Brandeis is steeds nauw betrokken bij deze omzetting van Europese richtlijnen in Nederlands recht. De advocaten van bureau Brandeis volgen de Europeesrechtelijke ontwikkelingen (zoals groenboeken, witboeken, consultatierondes en jurisprudentie) op de voet en participeren actief in consultatietrajecten. Wij volgen en bespreken de voornaamste Europese wetgevingsprocedures – of het nu gaat om richtlijnen, verordeningen of besluiten. We interpreteren en bespreken de relevante uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo zijn de advocaten van bureau Brandeis altijd op de hoogte van de stand van het recht.

Mededingingsrecht

Een belangrijk onderdeel van het Europees recht voor ondernemingen vormt het Europees mededingingsrecht, zoals verankerd in de Nederlandse Mededingingswet. Het mededingingsrecht waarborgt een effectieve concurrentie binnen de Europese interne markt. Ter bescherming van de consument en ter verzekering van innovatie Het mededingingsrecht verbiedt daartoe mededingingsbeperkende gedragingen  en faciliteert de controle op naleving hiervan. De gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging zien op het kartelverbod, het toezicht op concentraties, het verbod van misbruik van een machtspositie en de controle op staatssteun aan bedrijven.

Ondernemingen die groeien, fuseren, concurreren moeten zich verzekerd weten van specialistische bijstand als dat nodig is om hen door het mededingingsrecht te loodsen. De advocaten van bureau Brandeis bieden die bijstand. Wij hebben veel ervaring met de mededingingsrechtelijke toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) en de Europese Commissie. Zij houden de vinger aan de pols bij fusies en overnames (door middel van concentratietoezicht) en zij onderzoeken en bestraffen kartels en marktpartijen die misbruik maken van hun machtspositie. Wij begeleiden marktpartijen als zij door de ACM of de Europese Commissie worden uitgenodigd hun plannen toe te lichten. Maar ook ondernemingen die worden geconfronteerd met toezicht achteraf, door onderzoeken naar concurrentiebeperkende afspraken, weten zich verzekerd van onze professionals.

Een goede mededingingsadvocaat heeft affiniteit met de economie en met de bewegingen in een markt. Om te beoordelen of een partij een machtspositie heeft, moet bijvoorbeeld worden geanalyseerd wat de relevante markt is. Om te bezien of een kartelafspraak een schadelijk effect heeft, moet allereerst een goed gevoel bestaan voor de bestaande markt om te kunnen beredeneren of een bepaalde partijafspraak een positief of een negatief effect op de relevante markt zal hebben. Dat is het werk van de mededingingsrecht advocaten van bureau Brandeis.

De mededingingsrecht advocaten van bureau Brandeis treden niet alleen verwerend op, maar ook aanvallend. Het mededingingsrecht heeft ook een civielrechtelijke kant. Heeft de Europese Commissie vastgesteld dat concurrentiebeperkend is gehandeld, dan zijn de betrokkenen aansprakelijk voor de daardoor door marktpartijen geleden schade. Nederland is in toenemende mate een geliefde jurisdictie voor procedures over kartelschade. Wij zijn betrokken bij de belangrijkste kartelschadezaken en procederen voor rechtbanken, hoven en de Hoge Raad tot de schade vergoed wordt. De Europees- en mededingingsrechtadvocaten van bureau Brandeis zijn betrokken bij de ontwikkeling van het recht, en kunnen zij de belangen van marktpartijen als geen ander vertegenwoordigen als het echt spannend wordt.Onze specialisten
Europees & Mededingingsrecht

Naar
boven