UPDATE: een snelle beslissing van de rechter tijdens de Corona-crisis

bureau Brandeis
06 apr 2020

Wij schreven op 31 maart 2020 over de mogelijkheden om een snelle beslissing te krijgen van de rechter tijdens de Corona-crisis. De ontwikkelingen hierover volgen wij op de voet. Inmiddels heeft de rechtspraak deze regeling verduidelijkt en vanaf 7 april wordt deze bovendien uitgebreid.

Uitgangspunt is nog steeds dat de meest urgente zaken voor een snelle behandeling in aanmerking komen. Inmiddels is duidelijk dat dit geldt voor kort gedingen (spoedeisende zaken), voorlopige voorzieningen (verzoeken om een tijdelijke maatregel in afwachting van een beslissing), beslagrekesten (om betaling van een schuld veilig te stellen) deelgeschillen en verlenging van huurovereenkomsten, voor zover daarbij sprake is van superspoed. Het is aan de rechter om te bepalen of een zaak als zodanig kan worden aangemerkt en of de zitting moet doorgaan.

Naast zeer urgente zaken komen vanaf 7 april 2020 ook andere urgente zaken voor zover mogelijk voor een snelle behandeling in aanmerking. De voorzieningen bij de rechtbank zijn inmiddels uitgebreid en daardoor kunnen naast bovengenoemde zaken bijvoorbeeld ook urgente huurzaken, bezwaar- en beroepschriften in faillissementsbeslissingen en bepaalde wwz-zaken voor een snelle behandeling in aanmerking komen (de lijst met ´overige urgente zaken´ is hier te vinden). Zaken kunnen door de rechter als urgent worden aangemerkt wanneer geen overeenstemming kan worden bereikt over het schriftelijk afdoen van de zaak en wanneer de rechter van oordeel is dat de zitting niet kan worden uitgesteld na 28 april 2020. Een en ander is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de betreffende rechtbank.

Wanneer een zaak als (zeer) urgent wordt aangemerkt, dan is verder alleen de werkwijze iets aangepast. Alles wordt zoveel mogelijk op afstand gedaan.

Zo kan een mondelinge behandeling van de zaak nu op afstand via een telefonische (beeld)verbinding plaatsvinden, in plaats van op de rechtbank. Partijen hebben op deze manier dus zoals gebruikelijk de mogelijkheid om standpunten toe te lichten en vragen van de rechter te beantwoorden.

Het is nu ook mogelijk om de hele procedure schriftelijk te voeren. Partijen kunnen dan schriftelijk reageren op elkaars standpunten en er bestaat dan eventueel ook de mogelijkheid voor een ‘live’ e-mail moment met de voorzieningenrechter voor vragen en opmerkingen. Een schriftelijke procedure wordt alleen gevolgd als beide partijen daarmee instemmen.

De aangepaste regels gelden op basis van een algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak en een uitzonderingsbepaling die vanaf 25 maart 2020 tot nader order van kracht is. Ook zaken die niet als urgent worden aangemerkt kunnen volgens de aangepaste werkwijze worden behandeld, mits de rechter dat bepaalt.

Wij zijn ervaren procesadvocaten. Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van een voorlopige voorziening, neem dan gerust contact met ons op.

Naar
boven