Rechtspraak informatierecht week 44

bureau Brandeis
02 nov 2018

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht

Week 44: 29 oktober 2018 t/m 2 november 2018

  • EHRM 30 oktober 2018, nos. 1759/08, 50766/10, 50782/10 (Kaboglu et Oran c. Turquie)(Press release)(A violation of Article 8. Violation of the right to respect for private life of two academics who were targeted by threats and hate speech in newspaper articles)
  • Hof Amsterdam 6 februari 2018 (gepubliceerd op 2 november 2018)(Vervolg van tussenarrest 20 december 2016. Bewezen is dat is afgesproken dat de actrice niet onverbloemd in beeld zou worden gebracht. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is de producent niet gerechtigd de onderhavige videoclip te exploiteren. De vorderingen van de producent worden alsnog afgewezen, de verbodsvordering van de actrice wordt alsnog toegewezen)
  • Hof Amsterdam 27 september 2018 (gepubliceerd op 30 oktober 2018)(Mediazaak. Voorgenomen televisie-uitzending niet onrechtmatig. Voldoende steun in het feitenmateriaal. Niet herkenbaar in beeld. Bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 9 AVG)
  • Hof Amsterdam 25 oktober 2018 (gepubliceerd op 30 oktober 2018)(Strafrecht. Veroordeling wegens groepsbelediging, na terugwijzing Hoge Raad. Het hof is van oordeel dat ‘Arabieren’ dienen te worden beschouwd als een ras als bedoeld in art. 137c WvSr. De genoemde uitlatingen acht het hof zeer grof, seksueel expliciet en onnodig kwetsend. Hoewel de uitlatingen zijn gedaan in het kader van het maatschappelijk debat (namelijk voorafgaand aan een anti-islam demonstratie), zijn zij onverminderd beledigend)
  • Hof Amsterdam 30 oktober 2018 (Mediazaak. Artikel over Bibob-besluit speelautomatenhallen niet onrechtmatig. Publieke figuur. Voldoende steun in het feitenmateriaal. Hoor en wederhoor. Het belang van Het Parool bij publicatie dient te prevaleren boven de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Bekrachtiging vonnis rechtbank)
  • Hof Amsterdam 25 oktober 2018 (gepubliceerd op 30 oktober 2018)(Strafrecht. Vrijspraak voor openbare belediging. De verdachte heeft in 2015 een etalageraam van een galerie waar “Mein Kampf” werd verkocht, beplakt met pamfletten die op zichzelf beledigend zijn. Het hof is van oordeel dat de verdachte het maatschappelijk debat met betrekking tot het verbod op de verkoop van Mein Kampf op gang heeft willen brengen en dat de teksten daaraan een bijdrage kunnen leveren. De verdachte is daarbij niet onnodig kwetsend te werk gegaan. In die context is de opzettelijke openbare belediging niet bewezen)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 2 november 2018 (Strafrecht. Artikel over ‘nazibeurs’ levert onder de gegeven omstandigheden geen aanranding van eer of goede naam op. Het hof verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij. Over het geheel genomen is het bericht door de daarin opgenomen kritische uitlatingen over de beurs en de organisatoren vanuit een bepaalde invalshoek weliswaar tamelijk eenzijdig, maar naar het oordeel van het hof kan niet gezegd worden dat verdachte door de daarin vervatte uitlatingen – gelet op de geschetste context – de eer en/of goede naam van [benadeelde] heeft aangerand. Hij wordt naar het oordeel van het hof niet als ‘Nazi’ ‘neergezet’ door de in het bericht vervatte uitlatingen)
  • Rechtbank Amsterdam 30 oktober 2018 (gepubliceerd op 2 november 2018)(De auteur van het boek “Een bank in Suriname” en de ondertitel “Pe a moni de?” (vertaald naar het Nederlands: “Waar is het geld gebleven?”) hoeft de tekst over een overleden zakenman die voor ruim 4 miljoen USD creditcardfraude heeft gepleegd, niet aan te passen)
  • Rechtbank Amsterdam 14 maart 2018 (gepubliceerd op 31 oktober 2018)(Onrechtmatige perspublicatie. Columns met beschuldiging van seksuele intimidatie. Herleidbaarheid tot eiser. Aantasting goede naam, eer en reputatie. Smartengeld €10.000)
  • Rechtbank Gelderland 30 oktober 2018 (Onrechtmatige uitlatingen. Schade aan eer en goede naam en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Uitingen (onder andere gedaan in radioprogramma Zwarte prietpraat) verwijzen naar strafbaar gedrag waarvoor in de feiten geen grond is. Verbod herhaling. Geen rectificatie)
Naar
boven