Commissie Dessens scherp op samenwerking met buitenlandse diensten

Christiaan Alberdingk Thijm
04 dec 2013

Op twee december presenteerde de Commissie Dessens haar rapport ‘Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002‘ (pdf). Naast een meer algemene evaluatie van de wet behandelt de commissie in het bijzonder de bevoegdheden van en het toezicht op de diensten. Ook in het licht van onze rechtszaak Burgers tegen Plasterk staat er een interessant citaat in dit document. Daar schrijft de commissie over de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten (zoals omschreven in artikel 59 van de Wiv):

“De evaluatiecommissie vindt dat het wettelijk kader in artikel 59 heroverweging verdient en dat, mede in het licht van de recente discussies over de activiteiten van de NSA, nader onderzocht moet worden of de Wiv voor de samenwerking met buitenlandse diensten voldoende rechtsstatelijke en democratische garanties bevat.”

De Commissie Dessens gaat niet verder in op dit onderwerp, maar verwijst naar een rapport van de Commissie Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Deze toezichthouder kondigde in maart van dit jaar aan de samenwerking met buitenlandse diensten te onderzoeken. Het rapport werd in het najaar verwacht. Er zit echter enige vertraging in het feit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken het rapport eerst ontvangt en daarna met een begeleidende reactie naar de Tweede Kamer stuurt. Minister Plasterk heeft toegezegd het rapport zo snel mogelijk, en in elk geval binnen de wettelijke termijn van zes weken, aan de Kamer te sturen. Wij verwachten dat dat net voor of net na het Kerstreces (20 december tot en met 13 januari) zal zijn. Hoe het ook zij, zodra het rapport is verschenen publiceren wij er op deze plek over.

Naar
boven