Quote

Merken- en Modellenrecht

Een merk wordt in het economisch verkeer gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. De merkhouder beschikt over een exclusief recht en kan zich verzetten tegen ieder gebruik van zijn merk waarvoor geen toestemming is verleend. Anders dan een auteursrecht ontstaat een merkrecht pas nadat het merk is geregistreerd. Een merk kan worden geregistreerd als Beneluxmerk, gemeenschapsmerk of als internationaal merk. In beginsel geldt een merkregistratie voor de duur van tien jaar, maar de merkregistratie kan onbeperkt worden verlengd.

Aan het merkenrecht verwant is het modellenrecht. Het tekening- en modellenrecht beschermt het uiterlijk van een voortbrengsel of een zichtbaar onderdeel  daarvan. Wanneer het uiterlijk tweedimensionaal is spreken we van een tekening en wanneer het uiterlijk driedimensionaal is spreken we van een model. Voorwaarden om voor bescherming in aanmerking te komen, is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Het is mogelijk om een model als Benelux model, gemeenschapsmodel en zelfs als internationaal model te registreren. Een modelrecht ontstaat pas nadat het is geregistreerd en geniet maximaal 25 jaar bescherming. Een uitzondering is het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel dat gedurende drie jaar na openbaarmaking bescherming biedt tegen opzettelijke namaak.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

  • Procederen in zaken waar inbreuk wordt gemaakt op een merk- en/of modelrecht;
  • Oppositie- en vervallenverklaring procedures;
  • Advies over merk- en modelaanvragen.

Nadat een merkaanvraag is goedgekeurd en het merk in de registers is ingeschreven, beschikt de merkhouder over een geldig merk en kan hij tegen het ongeautoriseerd gebruik van zijn merk optreden. Het criterium daarbij is of door het ongeautoriseerde gebruik verwarring bij het publiek optreedt. Er zal dan onder andere beoordeeld moeten worden of het merk en het teken qua totaalindruk identiek zijn dan wel dermate overeenstemmend zijn, en of de waren of diensten hetzelfde of soortgelijk zijn.  Een modelrecht is eveneens een verbodsrecht en geeft de modelhouder het recht om op te treden tegen ieder gebruik dat geen andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker.

Een merk- of modelhouder die wordt geconfronteerd met een inbreuk op zijn merk- of modelrecht heeft de mogelijkheid om beslag te leggen op inbreukmakende goederen,  het treffen van ex parte maatregelen, een verbod te vorderen in een gerechtelijke procedure (kort geding en bodemprocedure) en daarin tevens (een voorschot op) schade en/of winstafdracht te vorderen. In een inbreukzaak is het ook mogelijk om een volledige proceskostenveroordeling te vorderen.

Meer artikelen Journals
Merken- en ModellenrechtOnze specialisten
Merken- en Modellenrecht

Naar
boven