Pers

De pers speelt een cruciale rol in onze democratische samenleving. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft dikwijls de pers een “publieke waakhond” genoemd. Het is de pers die ervoor moet zorgen dat het publiek juiste en betrouwbare informatie ontvangt.

De pers is bij bureau Brandeis aan het goede adres voor een uiteenlopende palet aan diensten.

  • procedures over (onrechtmatige) perspublicaties;
  • bescherming van het brongeheim;
  • zaken betreffende het gebruik van afbeeldingen, portretten en foto’s;
  • bijstand in zaken die vallen onder de bevoegdheid van het Commissariaat voor de Media;
  • bescherming van de eer en goede naam van anderen.
Rechten van de pers

De pers geniet om die reden ook bijzondere rechten, als het recht op bescherming van journalistieke bronnen. Wanneer de overheid afbreuk doet aan die bescherming kan de Staat ter verantwoording worden geroepen bij het EHRM in Straatsburg. Nederland heeft een bijzonder slechte track record wat betreft het beschermen van journalistieke bronnen. Een journalist is in beginsel ook niet aansprakelijk voor de informatie van anderen die hij doorgeeft. Wanneer een geïnterviewde bijvoorbeeld discriminerende uitingen doet, is de journalist of het medium in kwestie daar in principe niet voor aansprakelijk. Onder omstandigheden mag de pers ook vertrouwelijke of geheime informatie publiceren.

bureau Brandeis werkt onder anderen voor RTV Noord-Holland, Radio 538, Quote, The Post Online, Atlas-Contact en Blendle.

bureau Brandeis werkt ook voor degenen die vinden dat de pers zijn boekje te buiten is gegaan. Wij weten als geen ander wat de verplichtingen van de pers zijn wat betreft hoor- en wederhoor en het doen van deugdelijk onderzoek. Door onze jarenlange ervaring weten wij welke omstandigheden bepalend zijn om te beoordelen of sprake is van een schending van de eer en goede naam.

Plichten en verantwoordelijkheden

Tegenover de rechten van de pers staan ook bijzondere plichten en verantwoordelijkheden. Journalisten moeten te goeder trouw handelen met het oogmerk het publieke belang te dienen om juiste en volledige informatie te verstrekken. Daarbij moeten zij bepaalde ethische grenzen in acht nemen.

In Nederland worden die ethische grenzen van de pers mede bewaakt door de Raad voor de Journalistiek (RvdJ). In de Leidraad van de RvdJ staan een aantal regels opgesomd, die uiting moeten geven aan de beroepscode van de Nederlandse journalist. De inhoud van de Leidraad wordt niet door alle persorganen als juist en volledig beschouwd. De Nederlandse rechter is zeker niet gebonden aan uitspraken van de RvdJ, al zijn die ook niet zonder betekenis.

Snelle en betrouwbare bijstand

Perszaken moeten meestal heel snel voor de rechter worden gebracht. Vaak gaat het erom dat iemand een uitzending of publicatie wil voorkomen. Het is dan zaak snel bij de juiste rechter terecht te komen, soms de dag voordat een artikel in de krant verschijnt of een programma op televisie komt. Er is dan geen tijd meer nog even onderzoek te doen naar de meest relevante jurisprudentie. U mag er vanuit gaan dat uw advocaat die in dit soort zaken volledig beheerst. In Nederland is een beperkt aantal advocaten gespecialiseerd in dit type zaken.

bureau Brandeis heeft jarenlange proceservaring binnen deze sector, zowel aanvallend als verdedigend. Ons team van specialisten is nauw betrokken bij de rechtsontwikkeling vanwege het grote aantal publicaties en lezingen dat zij verzorgen over dit onderwerp. Wij worden door de media vaak om commentaar gevraagd op lopende rechtszaken. In de gezaghebbende gidsen Chambers en Legal500 wordt het team van bureau Brandeis geroemd vanwege zijn expertise op dit gebied.Onze specialisten
Pers

Naar
boven