Visie

bureau Brandeis staat strafrechtadvocatuur bij

De Nederlandse strafrechtadvocatuur, verenigd in de NVSA en de NVJSA, heeft bureau Brandeis gevraagd hen bij te staan in een zaak tegen de Staat en de Raad voor Rechtsbijstand over de zogenoemde verhoorbijstand.

Verhoorbijstand is kort gezegd het recht van verdachten om zich tijdens het (politie)verhoor bij te laten staan door een advocaat. De Hoge Raad heeft op 22 December 2015 bepaald dat verdachten vanaf 1 maart jl. recht hebben op verhoorbijstand. Strafrechtadvocaten maken zich grote zorgen over de praktische uitwerking en de vergoeding van de werkzaamheden in het kader van dit recht. Ook over de rol die de advocaten tijdens het verhoor hebben bestaat de nodige discussie, waarbij de Minister van Veiligheid & Justitie de rechten die uit de Europese jurisprudentie en regelgeving voortvloeien miskent.

De NVSA en NVJSA zijn een kort geding gestart om hieraan een einde te maken. Christiaan Alberdingk Thijm van bureau Brandeis staat hen hierin bij.

Verhoorbijstand

“Inzet van de procedure is alsnog recht te doen aan artikel 6 EVRM, waarop het recht op verhoorbijstand is gebaseerd. Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens (EHRM) en de Hoge Raad blijkt dat dit recht ruim moet worden geïnterpreteerd en dat beperkingen slechts togestaan zijn in het geval daar dwingende redenen voor zijn,” aldus Alberdingk Thijm.

Op 17 maart 2016 heeft de mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden. Lees hier het verslag van de zitting op Advocatie.

De zaak heeft in het bijzonder betrekking op een leidraad en een beleidsregel die zijn opgesteld om tegemoet te komen aan het arrest van de Hoge Raad. De strafrechtadvocaten stellen zich op het standpunt dat de leidraad en beleidsregel echter ongeoorloofde beperkingen van het recht op verhoorbijstand inhouden.

Thomas Felix van de NVJSA zegt daarover: “Als het aan de Minister ligt, dienen de advocaten tijdens het verhoor stilzwijgend naast hun cliënt te zitten en mogen zij enkel voorafgaande en na het verhoor iets zeggen. In Europese rechtspraak is echter bepaald dat advocaten actief moeten kunnen deelnemen aan het verhoor.”

Redelijke vergoeding

Inzet van de procedure is daarnaast dat een redelijke vergoeding wordt toegekend voor deze rechtsbijstand. De Minister gaat ervan uit dat de vergoeding van 1,5 uur werk (€ 158,41) voldoende is, ongeacht de duur en het aantal verhoren die in een zaak plaatsvinden. Slechts in zeer zware en uitzonderlijke zaken wordt die vergoeding verdubbeld (3 uur). De Minister baseert zijn inschatting echter niet op concrete cijfers, terwijl die cijfers eenvoudig kunnen worden achterhaald. In veel zaken vinden meerdere verhoren plaats. In grote zaken zijn meerdere verhoren van 4 uur of langer geen uitzondering.

De verenigingen achten rechtsbijstand tegen een dergelijk lage vergoeding bedrijfseconomisch onverantwoord en vrezen dat veel gespecialiseerde strafrechtadvocaten deze rechtsbijstand niet kunnen verlenen. Diverse gerenommeerde strafrechtkantoren heeft al aangegeven niet langer deel te nemen aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand tijdens de – zeer belangrijke – piketfase. De Verenigingen pleiten voor een uurtarief van € 105,61, zijnde het algemene uurtarief voor de gefinancierde rechtsbijstand. Enkel hiermee kan rechtsbijstand van gespecialiseerde strafrechtadvocaten op de lange termijn worden gewaarborgd.

Lees hier de dagvaarding en hier de pleitnota.

 

Visie

Rechter: Usenet provider hoeft niet te filteren

De rechter mag Usenet providers geen verplichting opleggen hun verkeer te filteren. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam van vandaag in de rechtszaak tussen News-Service Europe en BREIN.

De rechtbank had News-Service Europe eerder veroordeeld wegens auteursrechtinbreuk. De rechtbank liet in het midden of News-Service Europe een succesvol beroep kon doen op de wettelijke regels ter bescherming van tussenpersonen, zoals internetproviders. Hierdoor was News-Service Europe gedwongen om haar activiteiten te staken.

Het Hof trekt met zijn uitspraak van vandaag een streep door het oordeel van de rechtbank. Als tussenpersoon is News-Service Europe niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuken van consumenten. De eerdere uitspraak van de rechtbank kwam neer op een bevel een filter te implementeren. Het Hof geeft aan dat een dergelijke verplichting niet mag worden opgelegd, omdat News-Service Europe hierdoor zijn netwerk voortdurend moet controleren. Dat is in strijd met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, zo overweegt het Hof. Patrick Schreurs, voormalig CEO van NSE: “Wij zijn erg tevreden met deze uitspraak. Het Hof stelt terecht vast dat van een Usenet provider zoals News-Service Europe niet kan worden verwacht dat zij preventief toezicht houdt op de berichten die anderen plaatsen.”

Tussenarrest
De uitspraak betreft een tussenarrest. Het Hof overweegt dat een tussenpersoon als News-Service Europe wel verplicht is een zogenaamde notice-and-takedown procedure in te voeren. News-Service Europe heeft steeds aangegeven al een dergelijke procedure te hebben. Partijen mogen het Hof nu uitleggen hoe zo’n procedure eruit moet zien en welke eventuele andere maatregelen genomen kunnen worden. “Wij zien dat met vertrouwen tegemoet.”, aldus Wierd Bonthuis, voormalig CFO van NSE.

Over Usenet providers
De rol van een Usenet provider is vergelijkbaar met die van een internetprovider (als Ziggo of KPN). Dergelijke neutrale tussenpersonen bieden toegang tot een technologisch platform, het Usenet, waarmee klanten openbare berichten met elkaar kunnen delen in nieuwsgroepen. Een usenet provider kijkt niet naar de inhoud van verkeer dat door gebruikers wordt uitgewisseld. News-Service.com verricht geen auteursrechtelijk relevante handelingen. Zij moedigt niet aan om bepaalde type berichten te delen, ze selecteert geen berichten, ze biedt slechts ruimte om berichten te plaatsen.

Voorgeschiedenis
In 2009 start Stichting BREIN een procedure tegen News-Service.com, omdat zij van mening is dat de neutrale Usenet provider zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken verveelvoudigt en openbaar maakt. BREIN eist deze activiteiten te staken. De rechtbank legt een zeer verstrekkende, preventieve filterverplichting op. Die komt erop neer dat NSE proactief alle door Usenet-gebruikers geplaatste informatie zou moeten filteren op auteursrechtinbreuken. Omdat News-Service.com onmogelijk aan dit onevenredig gebod kan voldoen, sluit zij in 2011 haar deuren.

Over News Service Europe
News-Service.com is tot 2011 een succesvol Nederlands bedrijf. Sinds 1998 biedt News-Service.com toegang tot Usenet. In 2005 wordt News-Service Europe B.V. opgericht. News-Service.com levert haar diensten niet rechtstreeks aan consumenten, maar aan Usenet Resellers, internetproviders en collega Usenet Providers.

Het arrest van het Gerechtshof Amsterdam is beschikbaar. Ook zijn eerdere persberichten over de zaak beschikbaar op de site van News-Service.com.

Naar
boven