Rechtspraak informatierecht week 48

bureau Brandeis
01 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 48: 27 november – 1 december 2017:

  • HvJ EU 29 november 2017 (C-265/16, VCAST)(Auteursrecht; Naburige rechten; Mededeling aan het publiek; Kopieën van in de cloud opgeslagen televisieprogramma’s kunnen alleen met toestemming van de houder van de auteursrechten of de naburige rechten ter beschikking worden gesteld; Die dienst betreft immers een wederdoorgifte van de betrokken programma’s)(Persbericht)
  • EHRM 28 november 2017 (Antovic and Mirkovic v. Montenegro)(Violation of Article 8; Camera surveillance of lecture halls in Montenegro violated professors’ right to privacy)(Persbericht)
  • Raad van State 29 november 2017 (Informatieverzoek; Verzoek van [appellant] om afschrift van de driemaandelijkse rapportages waarin de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: AIVD) rapporteert over de activiteiten en resultaten van de dienst over de jaren 2000 tot en met 2002, dan wel over de eerste drie jaren waarin deze zijn opgesteld; Misbruik van bevoegdheid)
  • Hoge Raad 1 december 2017 (Elektronische verwerking van medische persoonsgegevens; Aanvaardbaarheid uit oogpunt van medisch beroepsgeheim en privacy patiënt; ‘Iedereen-of-niemand-toestemming’, geen beperking van uitwisseling gegevens tot wat in concreet geval voor zorg noodzakelijk is; Ontbreken van mogelijkheid verwerking te beperken tot bepaalde gevallen of bepaalde categorieën zorgverleners; Bijzondere persoonsgegevens; Toestemming betrokkene; Feitelijke dwang; Proportionaliteit en subsidiariteit; Relevantie AVG; Belang bij procedure)
  • Gerechtshof Den Haag 21 oktober 2017 (gepubliceerd op 28 november 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Negatieve uitlating op Facebook over bedrijf van voormalige werkgever; Beroep op vrijheid van meningsuiting verworpen)
  • Rechtbank Den Haag 23 november 2017 (gepubliceerd op 27 november 2017)(Onterechte opname van persoonsgegevens door een verzekeringsmaatschappij in het (interne) Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister wegens (vermeende) opzettelijke misleiding)
  • Rechtbank Den Haag 15 november 2017 (gepubliceerd op 29 november 2017)(Auteursrecht; Modelrecht; Behang/dessin gebruikt in reclamecampagne modebedrijf; Bevoegdheid beperkt tot Nederland; Toestemming; Schadevergoeding voor in Nederland veroorzaakte schade)
  • Rechtbank Den Haag 22 november 2017 (gepubliceerd op 1 december 2017)(Privacy; ACM kopieert bestanden van mobiele telefoons werknemers in kader onderzoek; Voldoende waarborgen ter voorkoming inzage in gegevens waarop het onderzoek geen betrekking heeft)
  • Rechtbank Noord-Nederland 1 december 2017 (Merkrecht; Auteursrecht; Marktkraamhouder verkoopt t-shirts en petten met een logo zonder toestemming van de rechthebbende; Geen inhoudelijk verweer; Dat de marktkraamhouder het logo niet kende, maakt voor de beoordeling verder niet uit; De aanwezigheid van opzet en/of wetenschap van inbreuk bij de inbreukmaker is geen vereiste voor optreden door rechthebbenden van Beneluxmerken en/of auteursrechten)
Naar
boven