Rechtspraak informatierecht week 47

bureau Brandeis
24 nov 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 47: 20 november – 24 november 2017:

  • HR 17 november 2017 (Art. 81 lid 1 RO; Advocatentuchtrecht; Bevoegdheid Deken disciplinair onderzoek in te stellen naar onbehoorlijke uitlatingen van advocaat; Kantoorbezoek, kantoor aan huis; Voldoet art. 46 Advocatenwet als wettelijke grondslag voor inbreuk op vrijheid van meningsuiting? Art. 7 Gw; art. 10 EVRM)
  • Raad van State 9 november 2017 (gepubliceerd op 22 november 2017)(Beroep tegen het besluit van de Kiesraad van 30 oktober 2017, waarbij het definitieve verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is toegelaten, is niet-ontvankelijk; Belanghebbendebegrip)
  • HR Conclusie A-G Langemeijer 2 juni 2017 (gepubliceerd op 17 november 2017)(Art. 81 lid 1 RO; Advocatentuchtrecht; Bevoegdheid Deken disciplinair onderzoek in te stellen naar onbehoorlijke uitlatingen van advocaat; Kantoorbezoek, kantoor aan huis; Voldoet art. 46 Advocatenwet als wettelijke grondslag voor inbreuk op vrijheid van meningsuiting? Art. 7 Gw; art. 10 EVRM)
  • Gerechtshof Den Haag 27 juni 2017 (gepubliceerd op 20 november 2017)(Boek ‘De gekooide recherche’; Vraag of er sprake is van een schending van het ambtsgeheim, schending van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en/of schending van de Wet bescherming persoonsgegevens; Afwijzing prejudiciële vragen)
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2017 (Strafrecht; Vrijheid van meningsuiting; Publicatie van artikelen en een afbeelding op een website en op Twitter; Veroordeling van verdachte ter zake van laster, meermalen smaadschrift en meermalen belediging veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden)

 

  • Rechtbank Den Haag 10 november 2017 (gepubliceerd op 23 november 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Vordering tot rectificatie uitlatingen advocaat afgewezen; Belangenafweging; Bestreden uitlatingen onaangenaam en beschuldigend, maar niet onnodig grievend, kwetsend en daarmee onrechtmatig)
  • Rechtbank Amsterdam 21 november 2017 (Vrijheid van meningsuiting; Onrechtmatige publicatie; Afwijzing vordering tot rectificatie van artikelen over de voormalige directeur van twee aan elkaar gelieerde rechtspersonen. De artikelen, verschenen in het FD en RTLZ; De termen “fraude” en “frauduleus” komen voor rekening van de journalist; De uitlatingen die de personen tegen die de vordering is gericht hebben gedaan, vinden voldoende steun in de feiten en zijn gerechtvaardigd; BUMA / STEMRA)
  • Rechtbank Amsterdam 22 november 2017 (NEE/NEE en NEE/JA-stickers; Wet milieubeheer; Afvalstoffenverordening; Gemeente bevoegd om opt-in systeem in plaats van opt-out systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in te voeren; Geen strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur; Geen strijd met artikel 1 EP, Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en Postwet)
  • Rechtbank Rotterdam 15 november 2017 (gepubliceerd op 21 november 2017)(Vrijheid van meningsuiting; Onrechtmatige publicatie; Afwijzing vordering; Uitlatingen tijdens een radio-uitzending; Geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit de feitelijke onjuistheid van de verweten beschuldigingen blijkt; Met niet noemen naam wordt binnen de grenzen van vrijheid van meningsuiting gebleven)

 

 

Naar
boven