Handelen met voorwetenschap – geen klein bier

bureau Brandeis
29 apr 2016

Wanneer is sprake van voorwetenschap?

Een secretaresse die werkte bij Grolsch had haar man getipt dat SABmiller van plan was Grolsch over te nemen. De man speelde de informatie door aan zijn vader, die vervolgens snel aandelen Grolsch ging kopen, rekenend op een koersstijging. Hij kwam er niet mee weg en werd in 2010 veroordeeld tot betaling van een geldsom door de rechtbank Amsterdam vanwege handel met voorwetenschap.[1]

Juridische procedures betreffende handel met voorkennis komen regelmatig voor. Wat wordt precies verondersteld voorwetenschap te zijn? De Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) beoogt beleggers te beschermen tegen onder andere marktmisbruik. Species daarvan is het verbod op handelen met voorkennis. Op grond van artikel 5:56 Wft bestaat er een transactieverbod wanneer de handelaar beschikt over voorkennis en op basis van die informatie handelt. Het tipverbod ex artikel 5:57 Wft wordt buiten beschouwing gelaten.

Voor hedgefunds en andere (activistische) aandeelhouders van beursfondsen is het van belang om te beseffen wanneer beschikt wordt over informatie waardoor niet mag worden gehandeld op basis van die informatie in de door het betrokken beursfonds uitgegeven effecten.

Wat is voorwetenschap?

Voorwetenschap is (i) bekendheid met concrete informatie, welke informatie (ii) niet openbaar is gemaakt, die (iii) bij openbaarmaking een significante invloed koerseffect tot geval zal kunnen hebben en die (iv) rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op het beursfonds zelf of (v) de handel in effecten van dit beursfonds.[2] Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een ophanden zijnde grote order (heeft betrekking op het beursfonds zelf) of het voornemen van een grote institutionele belegger zijn positie in het beursfonds drastisch af te bouwen (heeft betrekking op de handel in effecten van dat beursfonds).

Wetenschap van de activistische aandeelhouder betreft veelal informatie die op basis van publieke informatie in het hoofd van de belegger is ontstaan en gecreëerd.[3] In tegenstelling tot niet-publieke informatie is het de vraag of voor dergelijke informatie het transactieverbod wel geldt. Scherp onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen eigen voorwetenschap en voorwetenschap over zichzelf.[4]

Eigen voorwetenschap betreft informatie van een persoon over zijn eigen transactievoornemen. Dit houdt een voornemen in om een order uit te voeren die invloed zal hebben op de koers van die effecten. Voorwetenschap over zichzelf is voorkennis die betrekking heeft op degene die dergelijke wetenschap heeft.[5] Voor eigen voorwetenschap geldt het transactieverbod niet. Dit blijkt ook uit de richtlijn Marktmisbruik.[6] Over deze specifieke problematiek schreven wij eerder al een publicatie.

Het doorspelen van de informatie heeft voor de secretaresse van Grolsch niet alleen ontslag op staande voet tot gevolg gehad,[7] maar ook is haar en haar man een boete opgelegd wegens het overtreden van het tipverbod.[8]

De advocaten van bureau Brandeis staan regelmatig (activistische) aandeelhouders bij die het opnemen tegen het beursfonds waarin zij hebben geïnvesteerd. Advies omtrent voorwetenschap is daarbij van groot belang.

[1] Rechtbank Amsterdam 3 november 2010.

[2] Artikel 5:53 Wft.

[3] Frank Peters, ‘activistische aandeelhouders en voorwetenschap over zichzelf’ in: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtspraktijk, nummer 4, juni 2008.

[4] A-G Wortel, Cardio Control arrest HR 6 februari 2007 JOR 2007/73 (Cardio Control).

[5] Frank Peters, ‘activistische aandeelhouders en voorwetenschap over zichzelf’ in: Tijdschrift voor de ondernemingsrechtspraktijk, nummer 4, juni 2008.

[6] Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), overweging 30: Aangezien de verwerving of vervreemding van financiële instrumenten noodzakelijkerwijs wordt voorafgegaan door een daartoe strekkend besluit van de persoon die de transactie verricht, mag het feit dat deze verwerving of vervreemding plaatsvindt op zichzelf niet als misbruik van voorwetenschap worden aangemerkt.

[7] Rechtbank Almelo 18 maart 2011.

[8] Rechtbank Amsterdam 18 februari 2011 en Rechtbank Amsterdam 18 februari 2011.

Naar
boven