Visie

Winstwaarschuwing KSA en rechtbank Den Haag bevestigt noodzaak transparante gunning

Jaarverslag KSA 2015

De Kansspelautoriteit (“KSA”) publiceerde deze week haar jaarverslag. Daarin geeft zij een winstwaarschuwing, dat als het tarief van de kansspelbelasting voor online kansspelen op 29% wordt vastgesteld, het doel dat binnen drie jaar 80% van het bruto spelresultaat uit online kansspelen onder legale aanbieders valt niet kan worden gehaald:

De kabinetsdoelstelling is 80% kanalisatie, maar een winstwaarschuwing is hier op zijn plaats. Het mechanisme is nu eenmaal dat hoe hoger de kansspelbelasting, hoe lager de kanalisatie wordt. Het heeft er nu alle schijn van dat er een belastingtarief van 29% over het bruto-spelresultaat wordt gehanteerd. Daarmee wordt het halen van die doelstelling wel erg ambitieus. Ook dat laten de ervaringen in andere Europese landen zien.¹ Er is een mogelijkheid om het percentage na drie jaar te laten dalen naar 25%. Maar waarom pas na drie jaar een evaluatie? Al na twee jaar is duidelijk hoe de kanalisatie zich zal ontwikkelen in de praktijk en kan gekeken worden of het belastingpercentage bijgesteld moet worden. De evaluatie zou wat ons betreft dus naar voren kunnen worden gehaald.”

De hoogte van het belastingtarief zal tijdens het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Kansspelen op afstand uiteraard aan bod komen. Het debat staat thans gepland in de periode 19 – 21 april 2016. Kamerlid Segers diende deze week een amendement in ot wijziging van de Mediawet 2008 om online kansspelen op een open televisieprogrammakanaal te verbieden. Trekkingen van loterijen zouden daar volgens de toelichting niet onder vallen.

 

Rechtbank Den Haag: KSA moet transparante gunningsprocedure volgen

Niet alleen de introductie van vergunningen voor online kansspelen, maar ook de bestaande loterijvergunningen staan in de schijnwerpers. De rechtbank Den Haag bevestigde op 6 en 17 maart, in lijn met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2011 in de zaak Betfair, in drie uitspraken dat de vergunning voor het organiseren van de sportprijsvragen en de lotto (sporttotalisator) en de totalisatorvergunning niet onderhands, maar in een transparante gunningsprocedure verdeeld hadden moeten worden. Aanleiding waren de afwijzingen door de KSA van aanvragen van derden voor een (sport)totalisator vergunning. De KSA baseerde de afwijzing op beleidsregels van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die inhouden dat de huidige loterijvergunningen tot 2017 aan de bestaande vergunningenhouders worden verleend. De rechtbank oordeelt echter anders:

“verweerder een transparante gunningsprocedure had moeten voeren en eiser en andere geïnteresseerden de mogelijkheid had moeten bieden mee te dingen naar de sporttotalisatorvergunning.

Het bestreden besluit is in strijd met artikel 56 van het VWEU en met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).”

De rechtbank stelde vast dat de beleidsregels een transparante gunning niet uitsluiten. De rechtbank bepaalde voorts dat de KSA niet aannemelijk had gemaakt dat de overheid strenge controle uitoefende over de Stichting de Nationale Sporttotalisator (“De Lotto”). De benoeming na 2011, van niet één maar twee overheidscommissarissen binnen De Lotto, leverde een dergelijke controle niet op. Zodoende gold er geen uitzondering op de verplichting tot transparante gunning.

Kortom, in lijn met de Betfair uitspraak in 2011 hadden andere partijen de kans moeten krijgen om aan de vergunningverlening mee te doen. De KSA dient nu, met inachtneming van de uitspraak, opnieuw te beslissen op het bezwaar tegen de afwijzing van de aanvraag. Intussen lopen er verschillende beroepen tegen alle besluiten waarbij alle bestaande loterijvergunningen onderhands zijn gegund. Er zullen de komende periode zodoende meer uitspraken volgen.

Machteld Robichon

Naar
boven