Visie

Panter Elsenburg

Panter Elsenburg is advocaat bij bureau Brandeis. Zij is werkzaam binnen de sectie Corporate en Commercial litigation.

In 2023 behaalde Panter cum laude haar master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie schreef zij over het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden. Tijdens haar studie heeft Panter ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij Flinck Advocaten. Daar heeft zij een bijzondere belangstelling ontwikkeld voor het burgerlijk recht. Daarnaast was Panter tijdens haar studie actief als bestuurslid van Stichting Ad Forum.

Visie

Bente van Kan

Bente van Kan is advocaat bij bureau Brandeis. Zij is sinds 2023 werkzaam in de praktijk kansspelen, media en telecommunicatie. Bente treedt op in verschillende bestuursrechtelijke procedures, adviseert onder meer over schaarse vergunningen, de Wet open overheid en de kansspelwetgeving.

Bente rondde in 2023 de master Informatierecht af aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie richtte zij zich in het bijzonder op het intellectuele eigendomsrecht en de aansprakelijkheid van online tussenpersonen. Haar masterscriptie schreef zij over duurzaamheid in het merkenrecht vanuit het perspectief van ‘Upcycling’.

Daarnaast heeft Bente tijdens haar studietijd werkervaring opgedaan bij verschillende juridische kantoren, zowel binnen de advocatuur als het notariaat.

Visie

Maxime Eljon

Maxime Eljon is advocaat bij bureau Brandeis. Zij specialiseert zich in het oplossen van commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen.

Maxime rondde in 2022 haar master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam af. Tijdens haar masterstudie was Maxime werkzaam als docent aansprakelijkheidsrecht aan de universiteit.

Verder heeft Maxime van 2019 tot 2021 de juridische en financiële zaken bij studentenorganisatie stichting 180 Degrees Consulting Amsterdam op zich genomen. De stichting verricht consultancy diensten voor goede doelen en andere organisaties die een sociale impact trachten te maken.

Visie

Stefan Vissink

Stefan is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis en werkzaam op de rechtsgebieden Corporate Litigation en Commercial Litigation. Stefan adviseert en procedeert met name over aandeelhoudergeschillen, aansprakelijkheidsprocedures, post-closing M&A geschillen en enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer. Daarnaast houdt hij zich bezig met complexe grensoverschrijdende geschillen en collectieve acties.

Stefan is zijn carrière in 2016 begonnen bij een advocatenkantoor in Utrecht en hij werkt sinds mei 2022 bij bureau Brandeis. Stefan behaalde zijn Master Recht & Onderneming aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie heeft Stefan deelgenomen aan de Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, een internationale pleitwedstrijd op het gebied van het Weenskoopverdrag en arbitrage.

Visie

Sophie Harenberg

Sophie Harenberg is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in corporate en commercial litigation. Sophie vertegenwoordigt cliënten in complexe (grensoverschrijdende) geschillen, waaronder collectieve acties en contractuele geschillen. Daarnaast houdt zij zich bezig met ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals bestuurdersaansprakelijkheidszaken en aandeelhoudersgeschillen.

Sophie behaalde in 2010 de master Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht en in 2011 de master Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft Sophie eerst enkele jaren als senior juridisch medewerker gewerkt bij het gerechtshof Amsterdam en de rechtbank Amsterdam. In die functie heeft zij aan uiteenlopende zittingen en raadkamers deelgenomen en heeft zij vonnissen en beschikkingen geschreven.

In februari 2019 is Sophie beëdigd. Voorheen was zij als advocaat werkzaam op de corporate en commercial litigation praktijk van Evers Soerjatin N.V. in Amsterdam.

Sophie werkt sinds juni 2022 bij bureau Brandeis.

Visie

Sarah Stapel

Sarah Stapel is advocaat bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in het informatierecht, in het bijzonder het gegevensbeschermings- en privacyrecht.

In 2021 rondde zij de onderzoeksmaster Informatierecht af aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze richtte zich met name op de rechten van betrokkenen onder de AVG, de (online) vrijheid van meningsuiting en de grenzen van platformaansprakelijkheid. Ze schreef haar masterscriptie over de (impliciete) discriminerende gevolgen van geautomatiseerde besluitvorming in recruitmentsoftware en hoe sollicitanten zich hiertegen kunnen verzetten door middel van hun rechten in de AVG.

Tijdens haar studie studeerde Sarah een half jaar aan de Universiteit van Melbourne in Australië en aan Cardozo University in New York. Ze organiseerde en nam deel aan de jaarlijkse Privacy Law & Policy Summer Course aan het IViR.

Sarah is sinds 2021 werkzaam bij bureau Brandeis.

Visie

Alexander van Lunteren

Alexander van Lunteren is advocaat bij bureau Brandeis en gespecialiseerd in het informatierecht.

Tijdens de rechtenstudie ging zijn belangstelling in het bijzonder uit naar het raakvlak tussen recht en maatschappij. In dat kader was hij student-mentor voor andere studenten en verleende hij rechtsbijstand voor de rechtswinkel Clinic. Daarnaast studeerde hij een semester in Washington D.C. (Georgetown Law) en sloot zijn Bachelor aan de Universiteit van Amsterdam cum laude af. Vanuit maatschappelijke interesse in de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy volgde hij de master informatierecht aan het Instituut voor informatierecht (IViR).

Daarnaast verdiepte Alexander zich gedurende zijn studie in de praktijk van de rechtspleging tijdens stages en extracurriculaire programma’s. Zo was hij actief binnen de Amsterdam Law Firm en won hij de Amsterdam Law Trials pleitwedstrijd. Vanuit deze passie bleef hij ook als coach betrokken bij pleitwedstrijden.

Alexander is sinds 2021 werkzaam bij bureau Brandeis.

Visie

Kin Foon Liew

Kin Foon Liew is werkzaam als advocaat bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in het oplossen van commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen.

Kin Foon heeft zijn master ondernemingsrecht cum laude afgerond aan de Radboud Universiteit. Vanwege zijn interesse in het financieel recht heeft hij daar tijdens zijn master extracurriculair vakken in gevolgd.

Tijdens zijn studie heeft hij verschillende cursussen burgerlijk recht gegeven aan medestudenten, heeft hij eerstejaars rechtenstudenten begeleid als tutor en was hij als ambassadeur actief voor Mr. Online (een platform voor juristen).

In zijn vrije tijd voorziet Kin Foon Achterhoekers van juridisch advies bij Rechtswinkel Achterhoek.

Visie

Lisa Uppelschoten

Lisa Uppelschoten is werkzaam als advocaat bij bureau Brandeis in de praktijk Kansspelen, Media & Telecommunicatie. Ze adviseert cliënten uit deze sectoren onder meer over bestuursrechtelijke procedures, het aanvragen van de benodigde vergunningen en over de regels voor reclame en marketing.

In november 2021 heeft Lisa haar master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens haar bachelor Utrecht Law College aan de Universiteit van Utrecht heeft Lisa een semester aan de Ludwig Maximilians-Universität in München gestudeerd.

Gedurende haar studie heeft Lisa brede ervaring opgedaan in de juridische sector. Zo heeft zij als bestuursrecht buitengriffier bij de rechtbank Midden-Nederland en als werkstudent bij een juridische start-up gewerkt en zowel binnen de advocatuur als de rechtelijke macht stagegelopen.

Visie

Anna Sträter

Anna Sträter is advocaat bij bureau Brandeis. Zij is werkzaam in de praktijk kansspelen, media en telecommunicatie. Zij treedt op in verschillende bestuursrechtelijke procedures, adviseert over schaarse vergunningen en houdt zich daarnaast bezig met de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur).

Anna volgde na haar bachelor aan het Utrecht Law College de master Privaatrecht met de specialisatie Intellectueel Eigendom aan de Universiteit van Utrecht. Zij schreef haar scriptie over deepfakes en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tijdens haar studie studeerde Anna een half jaar in Rome aan de Luiss Guido Carlo Universiteit en was zij voorzitter van haar studentenvereniging.

Voordat zij bij bureau Brandeis terecht kwam was Anna werkzaam bij een juridisch advieskantoor, gespecialiseerd in privacy en online reputatiemanagement.

Visie

Demi van den Berg

Demi van den Berg is advocaat op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht en gereguleerde markten. Zij richt zich met name op vraagstukken rondom kartels, verticale (distributie)overeenkomsten, misbruik van machtspositie, fusiecontrole en FDI. Daarnaast adviseert Demi regelmatig over het consumentenrecht en andere aan het mededingingsrecht verwante onderwerpen zoals de Dienstenrichtlijn.

Demi heeft een bijzondere affiniteit met digitale markten en de media-, telecom- , reis- en sportsector. Zij staat cliënten bij in zowel civiele procedures als ten overstaan van de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt en andere toezichthouders zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Met haar scriptie over de Digital Markets Act rondde Demi in 2021 de master European Business Law aan de Radboud Universiteit Nijmegen summa cum laude af. Tijdens haar studie was Demi geruime tijd werkzaam als buitengriffier bij rechtbank Gelderland en werkte zij als docent Algemene Rechtswetenschap op de Nijmeegse rechtenfaculteit.

In 2019 won Demi de European Law Moot Court Competition. Zij pleitte in dat kader voor de rechters van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg en liep daaropvolgend stage in het kabinet van oud Advocaat-Generaal Bobek.

Demi is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Vereniging voor Investeringstoetsing.

Visie

Lara Elzas

Lara Elzas is advocaat bij bureau Brandeis. Zij specialiseert zich in het (Europees) mededingingsrecht en sectorspecifieke regulering.

Lara heeft ruime ervaring met alle facetten van het (Europees) mededingingsrecht, waaronder het (eerste en tweede fase) concentratietoezicht, kartels en misbruikzaken. Ook heeft Lara specifieke kennis van de Wet Markt & Overheid, de ‘Platform-to-Business’ verordening en de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo).

Voordat zij zich aansloot bij bureau Brandeis, was Lara werkzaam als senior jurist bij de directie Mededinging van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zij werkte daar aan uiteenlopende complexe mededingingsrechtelijke zaken in verschillende sectoren (zoals media, digitaal, retail, landbouw, vervoer en de haven). Zij heeft daarbij ruime ervaring opgedaan in het adviseren over en het analyseren van mededingingsvraagstukken, het voeren van marktgesprekken, verhoren en invallen (dawn raids) van de ACM.  Lara verrichte ook veel internationale werkzaamheden. Zo nam zij onder meer deel aan de expertisegroep kartels van het European Competition Network (ECN).  Lara is een aantal maanden gedetacheerd geweest bij de Europese Commissie waar zij bij Directorate-General Competition gewerkt heeft aan een omvangrijke tweede-fase concentratiezaak in de staalindustrie en een internationaal kartelonderzoek.

In 2020 behaalde Lara de Grotius specialisatieopleiding Mededingingsrecht (Cum Laude). In 2015 behaalde Lara de Master Europees Recht en de Master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast nam zij deel aan het Honoursprogramma voor Masterstudenten van de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie was zij onder meer actief bij Mordenate, een studievereniging voor de beste studenten van de Leidse juridische faculteit. Ook studeerde zij een half jaar aan Universitat de Barcelona en liep zij stage bij een vooraanstaand advocatenkantoor op de sectie (Europees) mededingingsrecht.

Visie

Nienke de Bruijn

Nienke de Bruijn is werkzaam als advocaat bij bureau Brandeis. Ze houdt zich bezig met het oplossen van geschillen op het gebied van informatierecht en grondrechten.

Nienke behaalde cum laude haar master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanwege haar affiniteit met het opkomend belang van de online tech-industrie volgde ze daarna een master-minor in International Technology Law. Tijdens haar bachelor aan de Universiteit van Utrecht heeft Nienke een semester Amerikaanse geschiedenis en politiek gestudeerd aan de University of Florida.

Naast haar studie was Nienke al actief in de advocatuur als studerend medewerker en zat zij in de jongerendenktank van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze zich focuste op trans-Atlantische relaties. Ze heeft meegedaan aan internationale speech- en lobbywedstrijden aan Oxford en Harvard University en won in dat kader een prijs. Ook heeft Nienke in 2022 eerst de Amsterdamse en daarna de nationale pleitwedstrijden gewonnen.

In haar vrije tijd is Nienke spinninginstructrice bij Rocycle Amsterdam en heeft zij deelgenomen aan de BKB Academie. Nienke is als vrijwilliger betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals Waaromkiesjij.nl en De Kiesmannen.

Visie

Joris Viellevoije

Joris Viellevoije is werkzaam als advocaat bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in het oplossen van geschillen op het gebied van financieel recht.

Vanwege zijn affiniteit met FinTech zoals virtuele valuta (cryptocurrencies) en (innovatieve) betaaldienstverleners, volgde Joris de masterspecialisatie Financieel Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen met focus op de regulering van de financiële markt.

Naast zijn studie heeft Joris stage gelopen in de advocatuur en bij de toezichthouder. Joris heeft deelgenomen aan de Willem C. Vis Moot Court Competition, een jaarlijks gehouden internationale pleitwedstrijd op het gebied van arbitragerecht.

Ook heeft Joris het interdisciplinaire Honoursprogramma van de Radboud Universiteit gevolgd, was hij voorzitter van de studievereniging van de Radboud Honours Academy en studeerde hij in dat kader in China en India en ook in Santa Barbara.

Visie

Timo Hieselaar

Timo Hieselaar is werkzaam als advocaat bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in het (Europees) mededingingsrecht.

Tijdens zijn studie ontwikkelde Timo een specifieke interesse voor het Europees economisch recht en het mededingingsrecht in het bijzonder. Hij heeft zich op dit rechtsgebied gefocust door het volgen van de master European Business Law aan de Radboud Universiteit, die hij cum laude heeft afgerond. Zijn scriptie over across-platforms parity agreements is beoordeeld met een 9.

Tevens heeft Timo stages gelopen bij de mededingingsrechtpraktijken van twee vooraanstaande internationale advocatenkantoren. In 2019, heeft hij deelgenomen aan de European Law Moot Court Competition, één van de meest prestigieuze pleitwedstrijden voor Europees recht, waar hij met zijn team de (regionale) finales bereikte.

Daarnaast heeft Timo gewerkt als buitengriffier bij de Rechtbank Arnhem. In die hoedanigheid heeft hij onder meer meegewerkt aan de afhandeling van vonnissen in een massaschadezaak.

Verder is Timo breed maatschappelijk geïnteresseerd en internationaal georiënteerd. Zo heeft hij het interdisciplinair Honoursprogramma aan de Radboud Universiteit gevolgd, waarbij hij kennis van andere vakgebieden heeft opgedaan. In dat kader is hij naar Washington D.C. en New York geweest om onderzoek te doen naar kiezersongelijkheid in de Verenigde Staten. Na de bachelor European Law School in Nijmegen afgerond te hebben, heeft Timo een tweede bachelor op het gebied van English European Law (cum laude) behaald aan de Nottingham Trent University in het Verenigd Koninkrijk.

Visie

Minke Gommer

Minke Gommer is advocaat bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in het informatierecht en grondrechten.

Minke behaalde in 2015 en 2016 de masters Informatierecht en Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar rechtenstudie volgde zij een bachelor psychologie en een extracurriculair Honoursprogramma aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Minke werkte na haar studie een aantal jaren voor de Rijksoverheid, onder meer bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast doceerde zij enige tijd het vak Fundamentele Rechten aan de Universiteit van Amsterdam.

Minke werkt sinds september 2019 bij bureau Brandeis.

Visie

Jacob van de Velde

Jacob van de Velde is advocaat bij bureau Brandeis. Hij is gespecialiseerd in informatierecht en privacy.

Hij behaalde een master in internationaal publiekrecht en staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit. Na enige tijd werkzaam te zijn geweest in de IT-sector, vervolgde hij zijn juridische loopbaan met de master Informatierecht bij het Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Jacob heeft dus zowel kennis van de technologie als van het recht. Hij schreef zijn scriptie over de neutraliteit van internettussenpersonen.

Jacob werkt sinds december 2017 bij bureau Brandeis.

Visie

Nathan van der Raaij

Nathan van der Raaij is advocaat-medewerker bij bureau Brandeis. Hij focust zich op de Corporate & Commercial Litigation praktijk.

Nathan staat regelmatig ondernemingen en ondernemers bij in complexe (grensoverschrijdende) geschillen, waaronder in collectieve acties en kartelschadezaken. Daarnaast is Nathan gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals bestuurdersaansprakelijkheidszaken en aandeelhoudersgeschillen.

Nathan behaalde zijn master European Law aan de Universiteit van Leiden, met een bijzondere focus op het Europese mededingingsrecht. Voor zijn bachelor studeerde Nathan aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waarna hij in Italië aan de Universiteit van Padua een semester internationaal handelsrecht heeft gestudeerd.

In 2013 heeft Nathan een Engelstalige rechtswinkel opgericht. Nathan is een native speaker in het Engels en voorzag expats, internationale studenten en start-ups van juridisch advies in uiteenlopende problemen, variërend van consumentenzaken het opstellen van contracten. Nathan draagt als auteur ook regelmatig bij aan het periodieke journaal van bureau Brandeis, Q Class Actions, dat ziet op collectieve acties en kartelschadezaken.

Nathan is sinds juni 2017 werkzaam bij bureau Brandeis.

Recente werkzaamheden:

  • Nathan is betrokken bij diverse collectieve acties en kartelschade zaken, zoals inzake het Dieselschandaal, TikTok en het Trucks cartel.
  • Nathan is namens een charitatieve instelling betrokken bij een complexe multi-jurisdictionele executieprocedure.
  • Nathan heeft met succes een Amerikaanse vennootschap die institutionele beleggers helpt bij het innen van hun vorderingen bij collectieve acties en massaschikkingen bijgestaan in de Fortis-schikking.
Visie

Sam van Velze

Sam van Velze is advocaat bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in het informatierecht, in het bijzonder het auteursrecht, mediarecht en merkenrecht.

In 2015 rondde Sam van Velze de onderzoeksmaster Informatierecht af aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tijdens haar master richtte zij zich op alle juridische aspecten van de informatiemaatschappij. Haar interesse ligt met name bij de toepassing van het recht op het internet en bij nieuwe digitale vraagstukken.

Haar scriptie “Communication to a New Public, a Critical Analysis of the CJEU’s new public criterium in EU copyright law” is bekroond met een negen en met de Internetscriptieprijs 2016 voor beste scriptie op het gebied van internet en recht.

Tijdens haar studie studeerde Sam van Velze een half jaar aan de Universiteit van Toronto in Canada en aan de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken. Naast haar werk bij bureau Brandeis is Sam van Velze oprichtster van de IViR Alumni groep en organiseert zij jaarlijks bijeenkomsten voor alle oud-studenten aan het IViR.

Sam van Velze publiceert artikelen over het auteursrecht, in het bijzonder het recht van mededeling aan het publiek, in internationale en Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften. Met haar artikel ‘Het ‘nieuw publiek’ criterium hoort niet thuis in het Europese mededelingsrecht’ won zij de VIE-prijs 2017. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) voor beste publicatie op het gebied van de intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht.

In juli 2016 is Sam van Velze beëdigd als advocaat.

Naar
boven