Rechtspraak informatierecht week 7

bureau Brandeis
15 feb 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 7: 11 febuari 2019 t/m 15 februari 2019

  • HvJ EU 14 februari 2019, C-345/17, Buivids (Een video-opname van politieagenten die op een politiebureau aanwezig zijn terwijl daar een verklaring wordt afgelegd en de publicatie van de opgenomen beelden op een website waarop gebruikers video’s kunnen plaatsen, bekijken en delen, vallen binnen de werkingssfeer van de privacyrichtlijn. Sprake kan zijn van verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden voor zover uit de video valt af te leiden dat het doel van de opname en de publicatie uitsluitend erin bestond informatie, meningen of ideeën aan het publiek bekend te maken, hetgeen aan de verwijzende rechterlijke instantie staat om na te gaan)
  • Conclusie A-G Van Peursem HR 11 januari 2019 (gepubliceerd op 12 februari 2019)(Auteursrecht; persoonlijkheidsrecht. Verzet architect in kort geding tegen voorgenomen verbouwing kantoor tot starterswoningen op grond van art. 25 lid 1 sub c en d Aw i.v.m. art. 6 lid 1 Berner Conventie (BC). Wat zijn de aan te leggen beoordelingsmaatstaven? De 4 jaargetijden)
  • Hof Amsterdam 12 februari 2019 (Moord op Marianne Vaatstra. Publicatie op internet van uitlatingen die volgens eerder rechterlijk vonnis onrechtmatig zijn. Onrechtmatige beschuldigingen van chantage van de moeder van Marianne. Schending van aan de auteur opgelegde ge- en verboden om zich daarvan te onthouden. Hof oordeelt dat auteur ‘in ernst niet kon betwijfelen’ dat hij verplicht was de omstreden uitlatingen van zijn website en Facebookpagina te verwijderen. Dwangsommen verbeurd tot een bedrag van € 500.000,-. Geen grond voor opheffing van daarvoor gelegd executoriaal beslag. Art. 611a Rv)
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 11 februari 2019 (Strafrecht. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan smaadschrift gepleegd ten opzichte van aangever in een boek. Veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. Toewijzing vordering tenuitvoerlegging t.a.v. een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 4 weken)
  • Hof Den Bosch 11 februari 2019 (gepubliceerd op 12 februari 2019)(Publicatie boek waarin echtscheiding centraal staat onrechtmatig. Verbod en rectificatie toegewezen)
Naar
boven