Rechtspraak informatierecht week 20

bureau Brandeis
24 mei 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 20: 14 mei 2018 t/m 18 mei 2018

  • HvJEU 17 mei 2018, C-642/16, Junek Europ-Vertrieb/Lohmann & Rauscher International (Merkenrecht; De houder van een merk kan zich er niet tegen verzetten dat een medisch hulpmiddel in zijn oorspronkelijke binnen en buitenverpakking verder wordt verhandeld door een parallelimporteur, wanneer deze een extra etiket zoals het etiket dat in het hoofdgeding aan de orde is, heeft aangebracht dat gezien zijn inhoud, functie, formaat, presentatie en plaatsing geen risico vormt voor de garantie van de herkomst van het medische hulpmiddel dat van dat merk is voorzien)
  • Conclusie A-G Hartlief HR 20 april 2018 (gepubliceerd op 18 mei 2018)(Onrechtmatige publicatie van de Consumentenbond over een ooglaserkliniek; De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep)
  • Rechtbank Amsterdam 18 april 2018 (gepubliceerd op 17 mei 2018)(Mededeling op de voet van artikel 34 van de Wet bescherming persoonsgegevens dat gegevensuitwisseling zal plaatsvinden, is niet aan te merken als besluit; Verweerder heeft het bezwaar tegen die mededeling daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard; Gemeente Amsterdam)
  • Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018 (gepubliceerd op 16 mei 2018) I, II en III (Bescherming persoonsgegevens; Recht om vergeten te worden; Belangenafweging; Verzoek tot verwijdering uit zoekmachine Google Search afgewezen)
  • Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018 (gepubliceerd op 16 mei 2018)(Bescherming persoonsgegevens; Recht om vergeten te worden; Belangenafweging; Verzoek tot verwijdering uit zoekmachine Google Search toegewezen; Bijzondere (strafrechtelijke) persoonsgegevens
  • Rechtbank Amsterdam 25 januari 2018 (gepubliceerd op 16 mei 2018)(Bescherming persoonsgegevens; Recht om vergeten te worden; Belangenafweging; Verzoek tot verwijdering uit zoekmachine Google Search afgewezen; Er is sprake van “bijzonder geval” dat rechtvaardigt een uitzondering te maken op het uitgangspunt dat de grondrechten van een natuurlijk persoon als bedoeld in de artikelen 7 en 8 Handvest in de regel zwaarder wegen dan, en dus voorrang hebben op, het economisch belang van de exploitant van de zoekmachine en het gerechtvaardigde belang van de internetgebruikers die mogelijk toegang kunnen krijgen tot de desbetreffende zoekresultaten)
  • Rechtbank Gelderland 21 februari 2018 (gepubliceerd op 15 mei 2018)(Verzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens tot handhavend optreden tegen de verplichting om in de gemeente Arnhem gebruik te maken van adresgebonden passen bij het openen van ondergrondse afvalcontainers; Uiteindelijk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aan dit verzoek voldaan, door aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem een last onder dwangsom op te leggen; Op deze wijze is voldaan aan het handhavingsverzoek van eiser; Hij heeft dan ook geen procesbelang bij de toetsing van de last die aan het college van b&w is opgelegd; Daarom komt de rechtbank niet toe aan de beantwoording van de vraag of art. 8 EVRM toelaat dat het zogeheten ‘Diftar-systeem’ (gedifferentieerde tarieven; een inwoner moet meer betalen naarmate hij meer afval aanbiedt) werkt met behulp van adresgebonden passen; Die vraag kan aan orde worden gesteld tijdens een procedure over een besluit dat de rechtsgevolgen van de zojuist omschreven last geheel of gedeeltelijk ongedaan maakt)

 

Naar
boven