Rechtspraak informatierecht week 18

bureau Brandeis
04 mei 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 18: 30 april 2018 t/m 4 mei 2018

  • Conclusie A-G HvJ EU Saugmandsgaard Øe 3 mei 2018, C-207/16, Ministerio Fiscal (Press release)(Advocate General Saugmandsgaard Øe proposes that the Court should find that even criminal offences that are not particularly serious may justify disclosure of basic electronic communications metadata provided such disclosure does not seriously undermine the right to privacy)
  • HR 4 mei 2018 (Onrechtmatigheid Staat wegens onjuiste implementatie van de Databankenrichtlijn; Niet alleen het invoeren, maar ook het in stand houden van onrechtmatige wetgeving vormt een onrechtmatige daad; Geen verjaring)
  • CRvB 24 april 2018 (gepubliceerd op 30 april 2018)(Socialezekerheidsrecht; Bijstand; In Turkije verricht onderzoek; Gehanteerde onderzoeksmiddelen vormen een inbreuk op het recht op respect voor het privéleven van appellanten, maar er is voldaan aan eisen artikel 8 lid 2 EVRM)
  • Gerechtshof Amsterdam 23 april 2018 & II (gepubliceerd op 30 april 2018)(Strafrecht; Onderzoek aan smartphones; Na prejudiciële beslissing HR; Schending artikel 8 EVRM; Het hof volstaat met de constatering van het vormverzuim; Geen bewijsuitsluiting, noch door vormverzuim veroorzaakt nadeel dat zich leent voor compensatie door middel van strafvermindering)
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018 (gepubliceerd op IE-Forum op 3 mei 2018)(Mediarecht; Onrechtmatige publicatie; Uitlatingen FNV vinden geen steun in de feiten)
  • Rechtbank Den Haag 3 mei 2018 (Mediarecht; Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer/bescherming van de eer en goede naam van eiser gaat hier voor op het recht op vrijheid van meningsuiting; Veroordeling tot staking verdere verspreiding van boek en promotie ervan, alsook tot vernietiging van de voorraad; Rectificatie)
  • Rechtbank Den Haag 19 april 2018 (gepubliceerd op 1 mei 2018)(Afwijzing van een verzoek tot verwijdering dan wel afscherming van URL’s die voortkomen uit zoekopdrachten op naam van verzoekers uit de zoekresultaten in de zoekmachine; De inmenging in de grondrechten van verzoekers door Google is gerechtvaardigd door het overwegende belang dat het publiek erbij heeft dat toegang tot deze informatie beschikbaar en vindbaar blijft en (daarmee) het belang van Google om de desbetreffende zoekresultaten te kunnen (blijven) aanbieden)
  • Rechtbank Amsterdam 16 april 2018 (gepubliceerd op 3 mei 2018)(Mediarecht; Onrechtmatige perspublicatie? Verbod uitzending (deel) documentaire? Moeder van inmiddels overleden man vindt dat zoon eenzijdig negatief in beeld wordt gebracht; Toets 6:106 BW (nabestaande); afweging belangen zoon/moeder vs producent; Afwijzing vorderingen)
  • Rechtbank Amsterdam 26 januari 2018 (gepubliceerd op 2 mei 2018)(Mediarecht; Vordering verbod op voorhand van publicatie artikel over eiser afgewezen; Geen grond om aan te nemen dat die publicatie onrechtmatig zal zijn jegens hem; Hearst)
Naar
boven