Rechtspraak informatierecht week 1

bureau Brandeis
05 jan 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht.

Week 1: 1 januari 2018 – 5 januari 2018

  • Hoge Raad 5 januari 2018 (Merkenrecht; Merkinbreuk door hervulling van een aan de merkhouder in eigendom toebehorende gastank waarop zijn merk is aangebracht? Levert hervulling gebruik op van het merk van die merkhouder? Art. 2.20 lid 1, onder a, en lid 2, onder a, BVIE; art. 5 Merkenrichtlijn (Richtlijn 2008/95/EG); Primagaz; Conclusie)
  • Rechtbank Den Haag 3 januari 2018 (Merkenrecht; Hoofdzaak en vrijwaringen parallel-import of counterfeit schoenen; Uitputting? Bewijslast uitputting bij gedaagden hoofdzaak, is niet aan voldaan; Vrijwaringen op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad; Bewijsopdrachten in een paar vrijwaringszaken)
  • Rechtbank Den Haag 12 december 2017 (gepubliceerd op 5 januari 2018)(Wbp-verzoek ingediend voor ander doel dan waarvoor bevoegdheid is gegeven; Misbruik van wettelijke bevoegdheid; Beroep niet-ontvankelijk; Artikel 35 Wbp; Artikel 3:13 BW; Artikel 3:15 BW)
  • Rechtbank Den Haag 11 december 2017 (gepubliceerd op 5 januari 2018)(Wet openbaarheid van bestuur; Eiser heeft zich beklaagd over de volgens hem gebrekkige informatievoorziening van verweerder over de opwarming van de aarde, zonder daarbij om openbaarmaking voor eenieder van informatie in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid te verzoeken of op enig moment de Wob te vermelden; Burgerbrief; Beroep ongegrond)
  • Rechtbank Noord-Holland 22 december 2017 (gepubliceerd op 2 januari 2018)(Kwalificatie als Wob-verzoek; Wob expliciet als grondslag leggen; Openbaarmaking voor eenieder moet zijn beoogd; Geen Wob-verzoek, dus reactie daarop geen besluit; Niet-ontvankelijkheid)
Naar
boven