Quote

NGO’s

Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) zijn organisaties zonder winstoogmerk met een doorgaans ideëel doel. Het zijn organisaties die geen deel uitmaken van de overheid, maar wel invloed op het beleid van de overheid proberen uit te oefenen. Zo behartigen NGO’s veelal maatschappelijke belangen op een specifiek deelgebied.

Er zijn verschillende soorten NGO’s te onderscheiden;

  • Belangengroepen: een vereniging van personen of organisaties die een gezamenlijk belang behartigen.
  • Pressiegroepen: NGO’s die een uitgesproken politieke doelstelling hebben en ter behartiging van die doelstelling druk uitoefenen.
  • Actiegroepen: NGO’s met een zeer specifieke uitgesproken, veelal tijdelijke, doelstelling, waarbij door middel van acties wordt getracht de doelstelling te bereiken.
  • Bewegingen: Deze NGO’s streven over het algemeen veranderingen in de houding van de maatschappij na.

De invloed van NGO’s op het maatschappelijke speelveld is aanzienlijk. NGO’s zijn in toenemende mate betrokken bij de ontwikkeling van wetgeving en overheidsbeleid op de terreinen die zij beogen te behartigen. Ook zijn NGO’s steeds succesvoller in het aantrekken en binden van personen die zich vereenzelvigen met de doelstellingen van NGO’s. NGO’s zien hun achterban dan ook in omvang toenemen. NGO’s vertegenwoordigen een steeds grotere groep in de samenleving en vervullen een steeds belangrijkere rol in bij het initiëren en beïnvloeden van nieuwe wetgeving, wetswijzigingen en overheidsbeleid.

Zaken die wij hebben behandeld hebben voor NGO’s hebben onder meer betrekking op:

  • Het adviseren, lobbyen en meedenken met NGO’s ten aanzien van de door hen te behartigen doelstellingen;
  • Het namens NGO’s optreden in gerechtelijke procedure ter behartiging van de statutaire doelomschrijving;
  • Betrokken bij het vormgeven en inrichten van de organisatie van NGO’s.

Ter behartiging van de door NGO’s te dienen belangen en doelstellingen kunnen verschillende strategieën worden ingezet. Naast het bieden van voorlichting, educatie, acties (demonstraties/stakingen) en onderzoek, verrichten NGO’s ook veel lobby activiteiten. De advocaten van bureau Brandeis kunnen met u meedenken, assisteren en ondersteunen bij het inzetten van lobby activiteiten. Zowel op nationaal als Europees niveau zijn wij in staat om onze cliënten hierbij van dienst te zijn.

Indien geen van de bovengenoemde opties ertoe leidt dat de door NGO’s gediende belangen adequaat worden behartigd, dan bestaat er de mogelijkheid om via een gerechtelijke procedure een bepaald belang te verdedigen. De advocaten van bureau Brandeis zijn al jarenlang actief op de uiteenlopende terreinen waarop NGO’s actief zijn en beschikken over ruime ervaring op zowel nationaal en internationaal gebied als het gaat om het in rechte optreden voor NGO’s. Zowel in kort geding als in bodemprocedures hebben wij voor NGO’s  succesvol opgetreden. Daarnaast wordt er geregeld gepubliceerd en presentaties verzorgd over onderwerpen die NGO’s in de praktijk behartigen.Onze specialisten
NGO’s

Naar
boven