Quote

Bescherming van de eer en goede naam

Het recht op bescherming van de eer en goede naam is een onderdeel van het recht op privacy. Het gaat meestal over beweringen die afbreuk doen aan de reputatie van een persoon of bedrijf. Tegenover de bescherming van de eer en goede naam van de een staat de vrijheid van meningsuiting van de ander. De meeste rechtszaken hebben betrekking op een televisie-uitzending of een artikel in de media waarin stevige beweringen worden gedaan.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

  • Preventieve publicatieverboden van profielen over personen of bedrijven in de pers;
  • Het gebruik van geheime stukken of documenten door de pers;
  • Het maken van opnames met een verborgen camera;
  • Schendingen van het brongeheim van journalisten;
  • De wijze waarop een publicatie tot stand is gekomen, onder meer of voldoende hoor- en wederhoor is toegepast;
  • Berekening van schadevergoedingen voor schendingen van de eer en goede naam.
  • Voor onze cliënten beoordelen wij ook de inhoud van risicovolle uitzendingen, artikelen en boeken voorafgaand aan uitzending of publicatie. Door onze ervaring kunnen wij snel risico’s analyseren en adviseren, ook als het een vuistdik boek betreft.

Schendingen van de eer en goede naam worden in de volksmond vaak smaad of laster genoemd. Die benamingen hebben betrekking op strafrechtelijke delictsomschrijvingen. De meeste procedures over het recht op bescherming van de eer en goede naam worden civielrechtelijk behandeld. Aangiftes bij de politie over belediging, smaad of laster leiden zelden tot strafrechtelijke vervolging.

De bescherming van de eer en goede naam wordt in de Nederlandse rechtspraak gevonden in het leerstuk van de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), maar ook in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op grond van art. 8 van het EVRM en art. 7 van het Handvest van de Europese Unie. In het tweede lid van art. 10 EVRM wordt de “bescherming van de goede naam” van anderen als beperkingsgrond van de vrijheid van meningsuiting genoemd. Bij het gebruik van (bewegende) beelden van de betrokkene zal ook het portretrecht op grond van art. 21 van de Auteurswet relevant zijn.

Wij treden zowel op voor de persmedia als voor slachtoffers van persuitingen. Het gaat in dit soort rechtszaken om de bescherming van twee hoogwaardige belangen. Het belang van de pers om zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend uit te kunnen laten over misstanden die de samenleving raken tegenover het belang niet lichtvaardig te worden blootgesteld aan beschuldigingen in de pers die afbreuk doen aan de eer en goede naam. Doordat wij de argumenten aan beide zijdes van de medaille goed kennen en beheersen kunnen wij snel tot een inschatting komen van de kans van slagen van een zaak. Wij werken aan de ene kant voor nieuws- en tijdschriftredacties, voor omroepen, producenten en de geschreven pers. Aan de andere kant werken wij voor bestuursvoorzitters van beursgenoteerde ondernemingen, bekende Nederlanders en slachtoffers van “naming and shaming”.

Wij adviseren ondernemingen en particulieren die onderwerp zijn van kritische publicaties hoe hiermee om te gaan. Is het verstandig te procederen of geldt het adagium “wie geschoren wordt moet stil zitten”? Wij weten hoe om te gaan met verzoeken om wederhoor van journalisten. We redigeren persberichten en geven training voor interviews. Daarnaast weten we hoe hyperlinks uit de zoekindex van Google te doen verwijderen, met andere woorden, hoe Google u kan vergeten.

Procederen over de bescherming van de eer en goede naam is een vak apart. Het zijn zaken waarin je vaak op hele korte termijn voor de rechter staat. Vaak wil iemand een publicatie of uitzending voorkomen. Dat betekent dat je dan soms op dezelfde dag de zaak wordt behandeld. Er is dan geen tijd nog in de jurisprudentie te duiken, alles draait om parate kennis. In Nederland is een beperkt advocaten gespecialiseerd op dit gebied. Advocaten die het rechtsgebied en de bijzondere procedures niet beheersen leggen het af tegen hun gespecialiseerde collega’s.

De bescherming van de eer en goede naam is bij ons in vertrouwde handen. Wij hebben jarenlange proceservaring op dit rechtsgebied, zowel aanvallend als verdedigend. Ons team specialisten is nauw betrokken bij de rechtsontwikkeling vanwege het grote aantal publicaties en lezingen dat zij verzorgen over dit onderwerp. Wij worden door de media vaak om commentaar gevraagd op lopende rechtszaken. In de gezaghebbende gidsen Chambers en Legal500 wordt het team van bureau Brandeis geroemd vanwege de expertise op het gebied van de bescherming van de eer en goede naam.

Meer artikelen Journals
Bescherming van de eer en goede naamOnze specialisten
Bescherming van de eer en goede naam

Naar
boven