Quote

Ontwikkelaars van windenergie

Het ontwikkelen van windparken vergt een lange adem, en strategisch en tactisch opereren met vele stake holders rond windenergie: overheden voor vergunningen en subsidieregelingen, grondeigenaren en windturbineleveranciers, om de belangrijkste te noemen. Soms komen daar de externe financiers nog bij.

Wat begint als een kans, vertaalt zich via ‘letters of intent’ in harde overeenkomsten en uiteindelijk in megawatts en financieel rendement. Maar in de kabel kunnen vele kinken ontstaan. LOI’s worden voor bindende afspraken gehouden, vergunningen worden ten onrechte afgewezen, de bouw van het park loopt uit door eigen schuld of van de bouwer, de windturbines blijken gebreken te kennen die voor overname al wel of niet bekend hadden moeten of kunnen zijn, en de stapel contracten en afspraken in e-mails is, naast de mondeling gewekte of commercieel gerechtvaardigde verwachtingen, een bron van disputen.

De oplossing zit hem meestal in onderhandelen: partijen komen elkaar weer tegen, en hebben geen belang bij slepende procedures en een slechte relatie. Maar om een optimaal resultaat te bereiken moet je als ontwikkelaar weten waar je staat. Zou je winnen als het op een procedure aankomt? Mag je de overname van de turbines nog boetevrij uitstellen, of zijn de gebreken daar te klein voor? Kun je het traject nog afblazen, zonder aan de participanten of grondeigenaren schadevergoeding verschuldigd te zijn?

 

Geschillen in windenergie voorkomen, schikken en uitprocederen

Schikken is meestal te verkiezen. Maar niet tegen elke prijs en soms is procederen onvermijdelijk. In arbitrage, of voor de gewone rechter. Bewijs veilig stellen, deskundigenrapporten laten opmaken. De windturbines draaiend houden.

De advocaten van bureau Brandeis hebben ruime ervaring met advisering van ontwikkelaars over (dreigende) geschillen rond windenergie-projecten, en de beslechting daarvan als schikken niet meer gaat. Vaak achter de schermen, om de communicatielijnen open te houden. En op de voorgrond als een robuuste opstelling nodig is.

Wij hebben ultieme kennis van het procesrecht, de relevante subsidieregelingen, het contractenrecht en geschillen op het snijvlak van ruimtelijke ordening (bestuursrecht) en schadevergoeding (civiel). Wij hebben geregeld succesvol opgetreden voor diverse partijen in de wind- en groene energie, tegen diverse overheden en grote windturbineproducenten.

En omdat we alleen achteraf in beeld komen, hoeft u als ontwikkelaar zich nooit af te vragen of de advocaat wel voluit kan gaan, als hij zelf ook de contracten heeft opgesteld of bij de ontwikkeling betrokken was. Vaak worden wij gevraagd in belangrijke geschillen op te treden als ‘co-counsel’, meekijkend met de huisadvocaat.

Bij al deze geschillen houdt bureau Brandeis steeds voor ogen dat partijen elkaar waarschijnlijk vaker gaan tegenkomen, maar dat hard gespeeld kan worden zolang het maar “op de bal” is. bureau Brandeis praat graag verder met u, als ontwikkelaar van windenergie.Onze specialisten
Ontwikkelaars van windenergie

Naar
boven