Quote

Overheid & Mededinging

Uitgangspunt in het mededingingsrecht is dat de concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de markt gelijk dienen te zijn. Ook overheden mogen de mededinging binnen de EU dus niet (potentieel) vervalsen door hun eigen marktgedrag of door het begunstigen van bepaalde ondernemingen.

 

Staatssteun

Artikel 107 VWEU bevat een algemeen verbod op het verlenen van staatssteun. Overheden moeten in beginsel al hun voorgenomen steunmaatregelen melden bij de Europese Commissie. Hoewel alleen de Europese Commissie steunmaatregelen formeel kan goedkeuren, kunnen nationale rechters steunmaatregelen onrechtmatig verklaren en de terugbetaling ervan gelasten. Ook kunnen belanghebbende derde partijen het goedkeuringsbesluit van de Commissie in sommige gevallen aanvechten.

De mededingingsadvocaten van bureau Brandeis treden zowel op voor (potentieel) steunverkrijgende ondernemingen als derde partijen en procederen in dat kader regelmatig voor nationale en Europese rechterlijke instanties.

 

Wet Markt & Overheid

De Wet Markt & Overheid (M&O) bevat algemene gedragsregels voor bestuursorganen die gelden wanneer zij economische activiteiten verrichten (en in die hoedanigheid concurreren met ondernemingen). Deze hebben betrekking op het doorberekenen van de integrale kosten, het beschikbaar stellen van gegevens, het bevoordelingsverbod en het verbod op functievermenging. De ACM houdt toezicht op de naleving van deze regels. LeesĀ hier meer over recente ontwikkelingen omtrent de Wet M&O.

 

Heeft u vragen over de toepassing van het staatssteunrecht of de Wet M&O? Neem contact op met een van onze specialisten.



Onze specialisten
Overheid & Mededinging

Naar
boven