Quote

Internationale arbitrage

 

Internationale arbitrage is een private wijze van geschilbeslechting tussen professionele partijen uit verschillende landen. De partijen in internationale arbitrage zijn (veelal grote) ondernemingen afkomstig uit verschillende landen, maar ook soevereine staten en investeerders uit het buitenland.

Wij behandelen de volgende typen geschillen:

  • Geschillen tussen ondernemingen als gevolg van een conflict tussen twee internationale joint venture partners;
  • Geschillen met een staat over bijvoorbeeld benadeling door een staat van een buitenlandse investeerder, zoals door (de facto) onteigening van eigendommen, zoals raffinaderijen of bepaalde licenties;
  • Door buitenlandse staten genomen handelsbelemmerende maatregelen, zoals invoerrechten of kwaliteitseisen, die in strijd zijn met internationale handelsverdragen.

De (Nederlandse) overheidsrechter is in die gevallen niet altijd bevoegd of geschikt om kennis te nemen van de zaak. Pas bij geschillen over de geldigheid van de uitspraak in een internationale arbitrage (vernietigingsprocedures), of de uitwinning op grond van die uitspraak (geschillen over de erkenning en de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen), is er een rol voor de overheidsrechter. Soms is dat de Nederlandse overheidsrechter, bijvoorbeeld omdat beslagobjecten zich in Nederland bevinden. Of omdat Nederland de plaats is die door partijen is gekozen als plaats van de internationale arbitrage.

De arbitragespecialisten van bureau Brandeis worden in diverse stadia van internationale arbitrages betrokken. Zo treden wij regelmatig op in vernietigingsprocedures van internationale arbitrale vonnissen waarbij de plaats van de arbitrage Nederland is. Over de eerste vernietigingszaak ten aanzien van een arbitraal vonnis in het kader van een Bilateral Investment Treaty (Chevron/Ecuador), hebben wij met succes geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. In geval van soevereine staten komt vaak de vraag op of arbitrale vonnissen ten uitvoer kunnen worden gelegd. Ons kantoor heeft daarover meerdere procedures gevoerd, tot aan de Hoge Raad. Wij hebben veel ervaring met het leggen van beslag in internationale kwesties. Wij adviseren en procederen over bewijsgaring met behulp van van getuigen of bewijsmiddelen die zich in Nederland bevinden. Wij zijn behulpzaam bij het opstellen en afgeven van legal opinions over vraagstukken van Nederlands recht, ter informatie van internationale arbitrale panels. Uiteraard treden wij zelf ook op als advocaat in internationale arbitrages. Bijvoorbeeld in het International Court of Arbitration (ICC) of in arbitrages bij andere, gespecialiseerde arbitrage-instituten.

Internationale arbitrage onderscheidt zich van procesvoering voor een overheidsrechter. Dat komt door de vertrouwelijkheid en de grote mate van vrijheid die partijen hebben om de procesvoering in te richten naar eigen inzicht. Partijen bepalen zelf wie de arbiters zullen zijn. De procesvoering in internationale arbitrage is sterk beïnvloed door de Angelsaksische rechtscultuur. Aan getuigenverklaringen en aan de zitting zelf komt een grote waarde toe. Dat geldt ook voor het in Australië opgekomen zogeheten ‘hot tubbing’. Dat is een confrontatie ter zitting tussen de deskundigen die partijen hebben aangewezen, om zo sneller tot de kern van de geschilpunten te komen. Partijen in internationale arbitrage moeten dan ook kunnen vertrouwen op een advocaat die ervaren is in alle aspecten van deze bijzondere rechtsgang.

Het internationale arbitrage team van bureau Brandeis heeft een rijke ervaring in internationale arbitrages. Vaak in samenwerking met andere advocatenkantoren. Als co-counsel, of als local counsel in Nederland onder leiding van buitenlandse advocatenkantoren. Collegialiteit, kwaliteit en efficiëntie staan dan voorop.

Louis Berger zit de internationale arbitrage sectie voor.

 Onze specialisten
Internationale arbitrage

Naar
boven