Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom (IE) is de overkoepelende term voor het auteursrecht, de naburige rechten, het merkenrecht, het handelsnaamrecht, het modellenrecht en het octrooirecht. Het rechtsgebied van de intellectuele eigendom beschermt bepaalde prestaties en onderscheidingstekens. De verschillende rechten van intellectuele eigendom hebben met elkaar gemeen dat ze voortbrengselen van de menselijke geest beschermen. Zo beschermt het auteursrecht menselijke creaties zoals teksten, films en foto’s (“werken”) en beschermt het merkenrecht “onderscheidingstekens”, zoals merknamen en logo’s.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op het geven van adviezen en het voeren van procedures op het gebied van:

  • (digitaal) auteursrecht: het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op het internet en de rol van tussenpersonen bij de handhaving van het auteursrecht;
  • het tegengaan van de verkoop van counterfeit (namaak) producten door concurrenten;
  • situaties waarin een concurrent gebruik maakt van een identiek of overeenstemmend merk, of een gelijkluidende handelsnaam;
  • het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten inzake intellectuele eigendom, zoals licentieovereenkomsten, distributie overeenkomsten, agentuurcontracten, akten van overdracht en co-existentie overeenkomsten
  • due diligence en advies inzake assets van intellectuele eigendomsrechten in het kader van een fusie of overname;
  • het geven van presentaties, trainingen en lezingen over intellectuele eigendom.

Het recht van intellectuele eigendom verschaft de rechthebbende voor een bepaalde periode een exclusief (uitsluitend) recht. Dit betekent dat anderen zijn werk niet mogen gebruiken zonder toestemming. Doen zij dat wel, dan maken zij inbreuk op het recht van intellectuele eigendom. Op die manier krijgt de rechthebbende de kans om zijn investeringen terug te verdienen, maar wordt hij ook gestimuleerd om werken te blijven creëren. Dit komt uiteindelijk de innovatie en maatschappelijke ontwikkeling ten goede.

Het recht van intellectuele eigendom is vastgelegd in een groot aantal nationale wetten en internationale verdragen, richtlijnen en verordeningen. In deze wet- en regelgeving wordt geregeld wat het voorwerp van het intellectuele eigendomsrecht is, wie de rechthebbende is, wat de voorwaarden voor bescherming zijn, wat de omvang van het exclusieve recht is en met welke maatregelen dit recht te handhaven is. Elk recht van intellectuele eigendom kent uitzonderingen en beperkingen op het exclusieve recht.  Rechten van intellectuele eigendom zijn vermogensrechten. Dit betekent dat zij overgedragen en gelicentieerd  kunnen worden.

De advocaten van bureau Brandeis zijn gespecialiseerd in het auteursrecht (en de naburige rechten), het merkenrecht en het handelsnaamrecht.  Het team is goed ingevoerd in de complexe wet- en regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom en volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet. Door voortdurende technologische ontwikkelingen en hedendaagse mogelijkheden is het recht van intellectuele eigendom continue in beweging. De IE advocaten van bureau Brandeis zijn absolute specialisten binnen hun vakgebied en zijn vertrouwd met deze dynamiek.Onze specialisten
Intellectuele eigendom

Naar
boven