Quote

Duurzame energie

Duurzame energie is de toekomst. Een overgang van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De lidstaten van de Europese Unie hebben daarom met elkaar afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minimaal 55% moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de Europese Unie als geheel klimaatneutraal zijn.

Om dit doel te bereiken is Nederland steeds meer aan het overstappen op duurzame energiebronnen. De meest voorkomende duurzame energiebronnen in Nederland zijn biomassa, zonne- en windenergie. Er komen ook steeds meer initiatieven voor de verdere ontwikkeling van mogelijkheden om aardwarmte, restwarmte en groene waterstof te gebruiken.

Er zijn de afgelopen jaren al vele duurzame energieprojecten opgezet en er komen er steeds meer bij. Denk hierbij aan het realiseren van wind- of zonneparken, CO2 opslag, de aanleg van warmtenetten, gasloos bouwen, de installatie van laadpalen en de ontwikkelingen rond waterstof.

Het ontwikkelen van dergelijke projecten biedt enorme kansen en vraagt grote investeringen van het bedrijfsleven en de overheid. Bedrijven moeten een lange adem hebben en strategisch opereren met de andere marktdeelnemers, zoals overheidsinstanties voor vergunningen en subsidieregelingen, netbeheerders, investeerders, grondeigenaren, architecten, verzekeraars, (onder)aannemers en leveranciers.

In deze sector kunnen door onverwachte tegenvallers, niet nagekomen toezeggingen, kostenverhogende omstandigheden of verschillende verwachtingen van het project, conflicten ontstaan. Belangrijk is dan om snel te handelen en te weten waar je als partij juridisch gezien staat.

Wij staan u bij geschillen graag bij met onze specialistische kennis en jarenlange praktijkervaring met betrekking tot het oplossen van (dreigende) geschillen bij duurzame energieprojecten.

Key contacts zijn Michelle Krekels en Frank PetersOnze specialisten
Duurzame energie

Naar
boven