Corporate Litigation

Corporate litigation is het rechtsgebied dat zich richt op de beslechting van juridische geschillen tussen de vennootschap en de daarbij direct betrokkenen. Geschillen met en tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en de ondernemingsraad.

Op het gebied van corporate litigation heeft ons team recent onder meer de volgende zaken gedaan:

 • optreden voor substantiele minderheidsaandeelhouders tegen de Nederlandse Yukos stichtingen, om tot een eerlijke verdeling te komen van de resterende middelen, en het aan de kaak stellen van financieel wanbeheer;
 • geschil tussen institutionele beleggers en het beursgenoteerde Steinhoff, die openheid van zaken wilden afdwingen via de Ondernemingskamer nadat ernstige misstanden aan het licht waren gekomen die miljarden Euro’s aan beurswaarde deden verdampen;
 • geschil tussen het bestuur van een vastgoedonderneming en een 50% aandeelhouder;
 • geschil tussen een minderheidsaandeelhouder en een beursgenoteerde verzekeraar, over de juistheid van de informatieverstrekking bij een onderhanden plaatsing;
 • geschillen tussen oprichters/minderheidsaandeelhouders en private equity bedrijven, die het bedrijf hebben overgenomen;
 • geschillen tussen (minderheids)aandeelhouders en hun mede-aandeelhouders;
 • aandeelhoudersgeschil en enquête procedure rond een Spaans-Russisch telecom bedrijf (Zed+);
 • bijstand aan leden van de raad van commissarissen van KPNQwest N.V. in diverse geschillen met onder andere de financierende banken.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

 • de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders;
 • geschillen tussen aandeelhouders en de vennootschap;
 • geschillen tussen aandeelhouders onderling;
 • de zeggenschap en besluitvorming binnen de vennootschap;
 • de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen;
 • procedures over het overnemen van ondernemingen en het fuseren , splitsen, omzetten, ontbinden en vereffenen van rechtspersonen;

Corporate litigation vergt bijzonder tactisch en strategisch inzicht. Vaak staat de toekomst van de onderneming op het spel. Zaken waar veelal grote financiële belangen mee zijn gemoeid voor de direct betrokkenen. Zaken die bijzondere procedureregels kennen, zoals uitstoot- en uittreedprocedures voor aandeelhouders, en die dikwijls worden gevoerd voor bijzondere rechterlijke colleges, zoals enquête- en jaarrekeningenprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Wij kennen de rechtsgang en de gespecialiseerde rechters als geen ander.

Ervaring is key bij corporate litigation. De advocaten van bureau Brandeis koppelen specialistische kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan deskundigheid en jarenlange ervaring met op het scherp van de snede procederen. Deze unieke combinatie van de corporate litigation praktijk van bureau Brandeis is altijd ingebed in gedegen kennis van het algemeen vermogensrecht, het beslag- en executierecht en het insolventierecht.

Nederland, met zijn vele al dan niet fiscaal gedreven holdings, is vaak een tussenschakel in internationale structuren. De Nederlandse rechter, wier kwaliteit en onpartijdigheid buiten twijfel staat, wordt vaak aangezocht om problemen op te lossen die (ook) elders spelen in de groep, zoals op aandeelhoudersniveau.Onze specialisten
Corporate Litigation

Naar
boven