Commercial Litigation

Commercial litigation is het rechtsgebied dat ziet op de beslechting van juridische geschillen tussen ondernemingen en andere marktpartijen. Een onderneming kan onverwachts worden geconfronteerd met geschillen van uiteenlopende aard. Die geschillen kunnen een grote druk op de onderneming leggen, waardoor de ondernemingsactiviteiten niet langer naar behoren kunnen worden ontplooid. Zulke geschillen vereisen daarom de snelle en adequate aanpak van specialisten die zijn opgeleid om te winnen.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

 • geschillen over koopcontracten, zoals bijvoorbeeld over garanties in overnamecontracten tussen een voormalige aandeelhouder als verkoper en de nieuwe aandeelhouder als koper;
 • geschillen met contractspartijen zoals leveranciers, financiers, opdrachtgevers en opdrachtnemers;
 • geschillen met professionele beroepsbeoefenaren, zoals accountants, notarissen, fiscalisten etc.
 • geschillen met banken en andere financiële instellingen;
 • geschillen tussen de rechtspersoon en een voormalig bestuurder over de schending van concurrentiebedingen;
 • geschillen met curatoren in faillissementen over transacties die hebben plaatsgevonden (kort) voor het faillissement.
  • Als er grote belangen op het spel staan is een grondige kennis van de juridische spelregels vereist. Commercial litigation vereist dan ook een diepgaande kennis van het procesrecht. Wij procederen voor rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. In bodemprocedures en in kort geding. Ook voeren wij regelmatig (internationale) arbitrages voor scheidsgerechten. En wij procederen over de tenuitvoerlegging van arbitrale beslissingen.

    De commercial litigation advocaten van bureau Brandeis hebben brede ervaring met alle mogelijke complicaties in dagvaardingsprocedures. Wij verdiepen en verbreden onze vakkennis op dagelijkse basis. Als specialisten houden wij elkaar scherp.

     Bij commercial litigation kan het nodig zijn (conservatoir) beslag te leggen op bewijsmiddelen of verhaalsobjecten. Zo kan worden voorkomen dat essentiële informatie verloren gaat. Of dat verhaal op de wederpartij onmogelijk blijkt na een toewijzend vonnis. Het kan ook nodig zijn dat een door een wederpartij gelegd beslag zo snel mogelijk wordt opgeheven.

      Om succesvol te zijn met al dit soort acties, is een ruime ervaring in het beslag- en executierecht noodzakelijk. Wij beschikken over die ervaring en kunnen daardoor snel en doeltreffend te werk gaan.

       Wij staan het midden- en grootbedrijf, beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders en bestuurders bij. Ons voornaamste streven is altijd dat zij hun ondernemingsactiviteiten kunnen ontplooien. Zonder daarin te worden belemmerd door problemen of moeilijkheden met andere marktpartijen.

        Wij beheersen het procesrecht in al zijn facetten. Wij zijn bovendien altijd geïnteresseerd in de specifieke onderneming die in het geding is. Wij maken ons de details en de omstandigheden van een zaak direct eigen, omdat wij als geen ander weten dat de feiten beslissend zijn in de beslechting van ieder geschil. Wij zijn als commercial litigation advocaten absolute specialisten in ons vak en behoren tot de besten van onze beroepsgroep.Onze specialisten
Commercial Litigation

Naar
boven