Quote

Wet op de kansspelen

De Wet op de kansspelen (Wok) bevat de regels voor het aanbieden van kansspelen in Nederland. De wet kent een ‘verboden, tenzij’ aanpak. Dit houdt in dat het verboden is om kansspelen aan te bieden, tenzij daar een vergunning voor is verleend. Momenteel zijn er slechts een zeer beperkt aantal vergunningen beschikbaar in Nederland.

Online kansspelen

De Wok voorziet op dit moment niet in vergunningen voor online kansspelen.  Op basis van het Wetsvoorstel kansspelen op afstand dat in behandeling is bij het parlement,  zal naar verwacht de Kansspelautoriteit in de loop van 2016 of 2017 starten met de uitgifte van vergunningen voor online kansspelen. Naast de regulering van online kansspelen, wordt ook  de loterij- en casinomarkt hervormd.

Voor onze cliënten zijn wij actief betrokken bij de modernisering van de Wok en adviseren wij in het bijzonder over het Wetsvoorstel kansspelen op afstand. Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

  • Advisering over het toekomstig vergunningstelsel;
  • Opstellen reacties in consultaties over toekomstige kansspelregulering;
  • Onderhouden contacten met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Kansspelautoriteit en public affairs;
  • Optreden in (handhavings)trajecten bij de Kansspelautoriteit, waaronder advies over informatieverzoeken en bedrijfsbezoeken, zienswijze- en bezwaarprocedures bij overtredingen en het instellen van (hoger)beroep bij de bestuursrechter;
  • Advies over de Gedragscode promotionele kansspelen 2015;
  • Opstellen van vergunningaanvragen.

Voor ondernemingen is het van belang om straks bij de opening van de markt goed voorbereid te zijn op het nieuwe vergunningstelsel voor online kansspelen. Aan vergunninghouders zullen namelijk strikte eisen worden gesteld. De specialisten van bureau Brandeis kunnen u gezien hun jarenlange expertise hierbij  adviseren.

Ondertussen is het voor marktpartijen van belang om de Wok te respecteren en te anticiperen op het handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit.  De Kansspelautoriteit treedt bijvoorbeeld actief op tegen online aanbieders die zich niet houden aan zijn prioriteringsbeleid. De criteria luiden als volgt:

  • een kansspelwebsite mag geen .nl hebben en/of;
  • een kansspelwebsite mag niet in de Nederlandse taal te raadplegen zijn en/of;
  • er mag geen reclame gemaakt worden via radio, televisie en/of geprinte media gericht op de Nederlandse markt.

De specialisten van bureau Brandeis adviseren over alle facetten van de Wok. Ons team combineert  steeds haar juridische kennis met een scherp strategisch inzicht en een praktische inslag. De ontwikkelingen op de markt en bij de hervorming van de regulering volgen wij op de voet, zodat wij u uw onderneming bij uitstek kunnen adviseren bij de toetreding tot de Nederlandse markt.Onze specialisten
Wet op de kansspelen

Naar
boven