Aandeelhoudersactivisme

Aandeelhoudersactivisme is het fenomeen dat minderheidsaandeelhouders proberen hun belangen bij beursfondsen te bevorderen door de inzet van de juridische, de strategische en de publicitaire middelen die hen ter beschikking staan. Hedgefondsen bijvoorbeeld, kunnen met een relatief klein aandelenbelang proberen de agenda van een beursfonds te beïnvloeden, bijvoorbeeld om een strategische transactie, zoals een fusie of een splitsing, doorgang te laten vinden. Met name door absenteïsme, dat wil zeggen het verschijnsel dat de meerderheid van de aandeelhouders niet actief gebruik maakt van hun aandeelhoudersrechten zoals het uitoefenen van zeggenschap, kan met een belang van minder dan 5% al veel worden bereikt.

Wij hebben op het gebied van aandeelhoudersactivisme onder meer de volgende zaken gedaan:

  • activistische beleggers en hedgefondsen bijstaan bij het creëren van meer aandeelhouderswaarde bij beursvennootschappen zoals ABN AMRO, TNT, Philips en ASMI;
  • minderheidsaandeelhouders bijstaan in biedingsstrijden om een optimale aandeelhouderswaarde te realiseren, zowel tijdens het biedingsproces als daarna, tijdens uitkoopprocedures (Corporate Express, ABN AMRO) en juridische fusietrajecten (ABN AMRO / Fortis).

Een onderneming kent vele stakeholders met stuk voor stuk hun eigen specifieke belangen. Die belangen kunnen met elkaar botsen en elk van die stakeholders hebben wij in daaruit voortvloeiende geschillen bijgestaan. Minderheidsaandeelhouders nemen daarbij een bijzondere plaats in. Hun rechten zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek, hun plichten in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en aanverwante regelingen, en de toepassing van die rechten en plichten komt tot uitdrukking in de tot op heden betrekkelijk schaarse Nederlandse en Europese jurisprudentie.

Sinds de financiële crisis van 2008 zijn de rechten van aandeelhouders in Nederland structureel ingeperkt, terwijl de Europeesrechtelijke tendens er juist een was van verruiming van aandeelhoudersrechten zoals vergaderrechten. In 2015 schreef ons kantoor een kritisch artikel bij de enge interpretatie in de Nederlandse lagere rechtspraak van de Europese Aandeelhoudersrichtlijn (Vrijheid van meningsuiting – over de Europeesrechtelijke verplichting om aandeelhouders aan het woord te laten’ in Makkink e.a. (red.), Ik ben niet overtuigd, liber amicorum voor Peter Ingelse ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemingskamer, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015 (Frank Peters en Floor Eikelboom).)

Minderheidsaandeelhouders hebben binnen de vennootschap vanzelfsprekend geen doorslaggevende zeggenschap en het bestuur van de vennootschap heeft veel vrijheid. De dagelijkse leiding, het beleid en (in beginsel) het bepalen van de strategie van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming zijn zelfs nagenoeg exclusief voorbehouden aan het bestuur. Maar de belangen van minderheidsaandeelhouders moeten wel erkend worden en daarvoor is het agenderingsrecht cruciaal. Het als absoluut geformuleerde agenderingsrecht blijkt in de praktijk echter veelal beperkt te worden toegepast (‘De strijd over het agenderingsrecht tussen Boskalis en Fugro’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015/7061 (Frank Peters en Floor Eikelboom).

Wij helpen hedgefondsen en andere minderheidsaandeelhouders meer aandeelhouderswaarde te creëren in Nederlandse beursfondsen: in goed overleg, door aandacht te vragen en draagvlak te creëren  voor relevante onderwerpen in de media en zo nodig door te procederen voor bijvoorbeeld de Ondernemingskamer. Niet gericht op de macht, maar steeds strategisch.

Bij aandeelhoudersactivisme is bijzondere expertise vereist ter zake van kwesties als de inpassing van derivaten, publicatie van koersgevoelige informatie door het beursfonds, en marktmisbruik-problematiek. Ook in die voor aandeelhoudersactivisme relevante financieelrechtelijke gebieden zijn onze advocaten gespecialiseerd.Onze specialisten
Aandeelhoudersactivisme

Naar
boven