Burgers tegen Plasterk voor de rechter: ben je erbij?

Christiaan Alberdingk Thijm
07 mei 2014

Dinsdag 13 mei kruisen we voor de rechtbank Den Haag voor het eerst de degens met de landsadvocaat. De zitting vindt plaats om 9.30 uur. Tijdens deze comparitie van partijen zullen beide partijen hun standpunten mondeling toelichten en kan de rechter vragen stellen. Een spannende dag dus voor deze principiële zaak. We nodigen iedereen die interesse heeft in deze zaak van harte uit om ook te komen.

Waar ging het ook al weer over?
Na alle onthullingen van Edward Snowden startte een coalitie van burgers en organisaties een procedure tegen de Nederlandse Staat. De Staat veroordeelt de spionage- en afluisterpraktijken van de Amerikanen, maar profiteert daarvan door gegevens met de NSA en andere diensten uit te wisselen. Zo komen gegevens die door de NSA in strijd met het Nederlandse recht zijn verkregen alsnog in handen van de Nederlandse inlichtingendiensten. De coalitie Burgers tegen Plasterk verzet zich tegen dit ‘witwassen’ van gegevens en eist dat de Staat stopt met het gebruiken van gegevens die niet in overeenstemming met het Nederlandse recht zijn verkregen. Daarnaast eist de coalitie dat burgers wier gegevens onrechtmatig zijn verkregen en/of gebruikt, daarover worden geïnformeerd.

Overigens raakt de bekendmaking van minister Plasterk, dat de 1,8 miljoen metadata niet door de NSA, maar door de Nederlandse Staat zijn verzameld, niet aan de kern van deze zaak. De coalitie verzet zich immers meer in zijn algemeenheid tegen het ontvangen en het gebruik van de Nederlandse diensten van data die door buitenlandse diensten op ongeoorloofde wijze is verkregen. Die inlichtingen zijn overigens niet beperkt tot metadata. Met behulp van programma’s als PRISM en andere programma’s wordt immers veel meer verzameld dan enkel verkeersgegevens.

Sinds de start van de zaak hebben we een aantal interessante ontwikkelingen gezien. Zo heeft Edward Snowden een verklaring afgelegd voor het Europees Parlement, zijn er rapporten uitgebracht door de commissie voor burgerlijke vrijheden in het Europees Parlement, de commissie Dessens (die de Wet op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten evalueerde) en de Europese privacyorganisatie Article 29 (de koepel van Europese privacytoezichthouders). Tot slot heeft ook de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en VeiligheidsDiensten (CTIVD) een rapport uitgebracht over de samenwerking met buitenlandse diensten. Daarin concludeert de toezichthouder onder meer:

De Commissie constateert dat de AIVD en de MIVD in de onderzochte hechte samenwerkingsverbanden er in grote mate op vertrouwen dat de desbetreffende buitenlandse diensten mensenrechten respecteren en handelen binnen de eigen nationale regelgeving. De Commissie is van mening dat het in het licht van de onthullingen van de afgelopen periode gewenst is om na te gaan of dit vertrouwen nog steeds terecht is.” [p. 31]

Blijf op de hoogte
Kortom, genoeg te bespreken op 13 mei in Den Haag. Laat je ons via twitter weten of je ook komt? Blijf je sowieso graag op de hoogte van de ontwikkelingen in deze zaak? Dan kan je je ook aanmelden voor de speciaal daarvoor in het leven geroepen mailinglist.

Naar
boven