Burgers tegen Plasterk gesterkt door CTIVD rapport

Christiaan Alberdingk Thijm
13 mrt 2014

De Tweede Kamer heeft maanden moeten wachten op het laatste toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en VeiligheidsDiensten (CTIVD). Dit rapport is bijzonder interessant omdat hierin de samenwerking met buitenlandse diensten onder de loep is genomen.

Het rapport beslaat meerdere onderwerpen, zoals het verwerven van informatie door hacks door de AIVD en het gebruik van telefonieverkeersgegevens (metadata) door de Nederlandse diensten. Hieronder drie opmerkelijke passages uit het deel over de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten – hierdoor voelt de coalitie Burgers tegen Plasterk zich gesterkt in haar zaak.

“De Commissie constateert dat de AIVD en de MIVD in de onderzochte hechte samenwerkingsverbanden er in grote mate op vertrouwen dat de desbetreffende buitenlandse diensten mensenrechten respecteren en handelen binnen de eigen nationale regelgeving. De Commissie is van mening dat het in het licht van de onthullingen van de afgelopen periode gewenst is om na te gaan of dit vertrouwen nog steeds terecht is.” [p. 31]

“Het is de AIVD en de MIVD niet toegestaan een buitenlandse dienst te verzoeken een bevoegdheid in te zetten waar de Nederlandse diensten zelf niet over beschikken (de U-bochtconstructie). De diensten moeten zich daarnaast onthouden van het gebruik van gegevens waarvan bekend is of vermoed wordt dat zij door de buitenlandse dienst zijn verworven met gebruik van een methode die een ongeoorloofde inbreuk op enig grondrecht maakt.” [p. 32]

“In de wetsgeschiedenis is benadrukt dat de Wiv 2002 exclusief regelt dat uitsluitend de AIVD en de MIVD in Nederland bevoegd zijn en onder welke voorwaarden die bevoegdheid uitgeoefend mag worden. Dit betekent dat het is uitgesloten dat een buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst wordt toegestaan zelfstandig en naar eigen inzichten in Nederland inlichtingenactiviteiten te ontplooien.” [p. 33]

Naar
boven