Proceskosten

Christiaan Alberdingk Thijm
13 jan 2016

Proceskosten zijn een onvermijdelijk aspect van het procederen.

Het grootste deel van de kosten betreft het honorarium van de advocaat. Als u uw zaak wint kunt u een deel van de proceskosten vergoed krijgen, afhankelijk van het type zaak. Als u verliest kunt u veroordeeld worden de kosten van de andere partij te vergoeden.

Liquidatietarief

Bij gewone civiele zaken wordt het liquidatietarief gehanteerd, waarbij het salaris van de advocaat wordt gefixeerd op een bedrag dat is vastgesteld in overleg tussen vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en de advocatuur. Het bedrag zal doorgaans een fractie zijn van de daadwerkelijke kosten die u heeft gemaakt. Dat is anders in zaken betreffende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Het is mogelijk in dat type zaken de daadwerkelijke advocaatkosten vergoed te krijgen.

Bij een veroordeling in proceskosten in civiele zaken wordt het salaris van de advocaat begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren kosten afhankelijk is van de verrichte (genormeerde) werkzaamheden en van het belang van de zaak. In een kort geding procedure bijvoorbeeld wordt afhankelijk van het belang en de aard van de zaak een bedrag vanaf € 816 geliquideerd met een maximum van € 9.475.

Griffierechten

Onder de proceskosten veroordeling die de verliezende partij op last van de rechter moet betalen, vallen ook de griffierechten. Bij aanvang van een civiele zaak, bijvoorbeeld handelszaken en kort geding zaken, betalen beide partijen griffiekosten. De hoogte is opgenomen op de website van de rechterlijke macht.

Volledige proceskosten

Wanneer het gaat om procedures waarbij intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn, kent de wet een specifieke regeling: artikel 1019h Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (“Rv”).

Deze bepaling is in Nederland ingevoerd ter uitvoering van de Europese richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Volgens artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt: doorgaans de “volledige proceskosten”. De rechter kan zich echter afvragen of de door een partij aangedragen proceskosten redelijk en evenredig zijn en kijkt hierbij naar bijvoorbeeld het gehanteerde uurtarief, de aan de zaak bestede uren of het aantal advocaten dat aan de zaak heeft gewerkt. Ook kan de rechter bepalen dat de billijkheid zich tegen de vergoeding verzet. Hierbij kan worden gekeken naar een bepaald uurtarief in verhouding tot de geringe omvang en beperkte complexiteit, of naar de goede trouw van de vermeende inbreukmaker.

Ondanks dat er in artikel 1019h Rv staat dat de proceskosten “desgevorderd” kunnen worden toegewezen, wordt dit in de Nederlandse rechtspraktijk ruim uitgelegd in die zin dat de proceskosten niet alleen moeten worden gevorderd, maar ook zo tijdig moeten worden opgegeven en gespecificeerd dat de wederpartij zich ertegen naar behoren kan verweren.

Indicatietarieven

Daarnaast bleek er een behoefte te zijn om de redelijkheid van de gemaakte kosten beter te kunnen beoordelen en het mogelijke kostenrisico beter te kunnen inschatten in een vroeg stadium van de procedure. In samenspraak met de Nederlandse Orde van Advocaten zijn er daarom zogenoemde “indicatietarieven” vastgesteld, op basis waarvan de rechtspraak de proceskosten beoordeelt. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website van de rechtspraak. Zo is het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding gesteld op maximaal € 6.000,- en kan een bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi maximaal € 25.000,- kosten.

Wanneer partijen overeenstemming bereiken over de hoogte van de proceskosten, dan wordt dit geacht een “lumpsum” te zijn en in beginsel worden toegewezen.

BTW

Het gaat bij deze tarieven niet om een dienst met BTW belast, maar om een bijdrage van de ene partij in de kosten van de andere. Daarom dient aan het salarisbestanddeel in deze bedragen géén BTW te worden toegevoegd. Evenmin bevatten deze salarisbedragen een BTW-bestanddeel.

Laat u voordat u een zaak start goed informeren over de proceskosten. bureau Brandeis geeft u graag een zo volledig mogelijk beeld van de kosten verbonden aan een procedure. Wij geven u desgevraagd altijd tussentijds inzage in de kosten en een prognose van de kosten die nog gemaakt worden.

Naar
boven